REACH

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH, no angļu valodas Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals) un ar kuru izveido Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru (ECHA), groza direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes direktīvu 76/769/EEK un Komisijas direktīvu 91/155/EEK, direktīvu 93/67/EEK, direktīvu 93/105/EK un direktīvu 2000/21/EK.

 • REACH regula (EK) Nr. 1907/2006 (pamatteksts) angļu un latviešu valodā.
 • REACH regulas (EK) Nr. 1907/2006 konsolidētā versija angļu un latviešu valodā.
 • Grozījumi, kas nav iekļauti konsolidētajā versijā:
  • Komisijas regulas (ES) 2016/1688 (2016. gada 20. septembris), ar ko attiecībā uz ādas sensibilizāciju groza VII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).

REACH mērķi:

 • uzlabot cilvēka veselības un vides aizsardzību, pasargājot no riskiem, kādus varētu radīt ķīmiskās vielas;
 • stiprināt ES ķīmiskās rūpniecības, kas ir viena no svarīgākajām ES ekonomikas nozarēm, konkurētspēju;
 • veicināt alternatīvās metodes vielu bīstamības novērtēšanai;
 • nodrošināt ķīmisko vielu brīvu apriti ES iekšējā tirgū.

​REACH procesi

  Reģistrācija ir process, kuras noteikumi ražotājiem un importētājiem prasa apkopot vai iegūt datus par vielu, ko tie ražo vai ieved vienas tonnas vai lielākā apjomā gadā, izmantot šos datus, lai novērtētu ar šo vielu saistīto risku, kā arī izstrādāt un ieteikt piemērotākos riska pārvaldības pasākumus.

  Izvērtēšana ir process, kurā ECHA un dalībvalstis izvērtē uzņēmumu iesniegto informāciju, lai pārbaudītu reģistrācijas dokumentācijas un testēšanas priekšlikumu kvalitāti, kā arī noskaidrotu, vai noteikta viela rada risku cilvēku veselībai vai videi.

  Licencēšanas procedūras mērķis ir pārliecināties par to, ka īpaši bīstamo vielu (SVHC) izraisītais risks tiek atbilstoši kontrolēts, un nodrošināt, ka attiecīgās vielas tiek pakāpeniski aizstātas ar piemērotām alternatīvām vielām, pamatojoties uz būtiskiem socioekonomiskiem apsvērumiem un garantējot labu ES iekšējā tirgus darbību.

  Ierobežojumi ir paredzēti cilvēku veselības un vides aizsardzībai pret nepieļaujamu risku, kas saistīts ar ķīmiskām vielām un to maisījumiem. Ar ierobežojumiem var ierobežot vai aizliegt noteiktas vielas ražošanu, laišanu tirgū vai lietošanu.

 

Aktualitātes

 • No 27.01.2016. stājusies spēkā Komisijas īstenošanas regula (ES) 20016/9  par datu kopīgu iesniegšanu un datu kopīgošanu saskaņā ar REACH regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrešanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).
   
 • Kopš 2015. gada 1. jūnija drošības datu lapām (DDL) piemēro Komisijas regulu (ES) Nr. 2015/830. Tajā pašā laikā neskarot REACH regulas 31. panta 9. punktu, drīkst izmantot DDL, kas jebkuram saņēmējam izsniegtas līdz 2015. gada 1. jūnijam, un līdz 2017. gada 31. maijam tās var neatbilst (ES) Nr. 2015/830 regulas pielikumam.

Papildus informāciju par REACH regulas prasībām var saņemt REACH palīdzības dienestā (e-pasts:  reach(at)lvgmc.lv, telefons: 67 032 027. Klātienes konsultācijām jāpiesakās iepriekš).