Apmācību seminārs ekoloģiskā caurplūduma aprēķināšanai projekta ECOFLOW ietvaros

Pēc divām nedēļām projektā iesaistītie eksperti no LVĢMC, BIOR un Lietuvas Enerģētikas Institūta piedalīsies 3 nedēļu ilgā apmācību seminārā, kas norisināsies Saldū, Latvijā. Apmācību ietvaros itāļu un poļu zinātnieki stāstīs un ar praktiskiem piemēriem demonstrēs, kas jāņem vērā un kādi jāveic mērījumi un aprēķini korektai ekoloģiskā caurplūduma noteikšanai.

Ekoloģiskā caurplūduma noteikšana ir būtiska mazo hidroelektrostaciju (HES) darbības nodrošināšanā, lai HES darbība radītu iespējami mazāku kaitējumu vides resursiem, tostarp zivīm. Šobrīd mazo HES nodrošinātais ūdens caurplūdums (garantētais vai ekoloģiskais) ir aprēķināts pēc statistiskiem hidroloģiskiem datiem, neņemot vērā ūdens ekosistēmu. Tādējādi šis caurplūdums diemžēl nav pietiekams efektīvai zivju migrācijai un izdzīvošanai. Vasaras sezonā bieži vien ūdens apjoms upes posmā lejpus HES uzpludinājuma ir nepietiekams, daļu upes gultnes atstājot bez ūdens.

Projekta ECOFLOW ietvaros eksperti iegūs jaunas zināšanas, kā korekti veikt šādus aprēķinus, ņemot vērā ne tikai hidroloģiskās, bet arī vides vajadzības, izstrādās Latvijas un Lietuvas apstākļiem atbilstošu metodoloģiju ekoloģiskā caurplūduma aprēķināšanai un sniegs priekšlikumus nepieciešamajām izmaiņām likumdošanā.

 

Projekta vadošais partneris: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Projekta partneri: Lietuvas Enerģētikas Institūts, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Projekta ilgums ir 2 gadi (01.04.2017. – 31.03.2019.).

Kopējais projekta finansējums ir 391 245.20 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 85% (332 558.42 EUR) apmērā.

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latvijas, Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.