Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra, ECHA (European Chemicals Agency, ECHA)

  • http://echa.europa.eu/
  • ECHA piedalās Eiropas Savienības galveno tiesību aktu attiecībā uz ķīmiskām vielām un maisījumiem ieviešanu, nodrošinot drošu ķīmisko vielu un maisījumu lietošanu, veicinātu attīstību. ECHA palīdz uzņēmumiem izpildīt normatīvajos aktos noteiktās prasības
  • 27 ES dalībvalstis, Eiropas Ekonomiskās zonas valstis, Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija un uzņēmumu pārstāvji.
  • Latvijas pārstāvji piedalās valdes sēdēs, dažādās darba grupas un komitejās, kur tiek izskatīti un risināti jautājumi saistībā ar ķīmiskām vielām un maisījumiem un normatīvo aktu prasību ievērošanu.
  • 2007.gadā tika izveidota Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra, pamatojoties uz REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – ķīmisko vielu reģistrācija, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana) regulas 1907/2006 prasībām. ECHA atrodas Helsinkos, Somijā. 2008.gadā tika pieņemta CLP (Classification, Labelling and Packaging – klasificēšana, marķēšana un iepakošana) regula 1272/2008, kurā liela loma ir paredzēta tieši Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai. Latvija ECHA darbā ir iesaistīta kopš tās dibināšanās brīža.