EUMETSAT sadarbībā ar LVĢMC organizē mācību kursus speciālistiem, kas pēta, analizē un prognozē procesus Baltijas jūrā!

No 24. līdz 28. aprīlim Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT) un VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) rīkos mācību kursus “Jūras virsmas analīze, izmantojot “Copernicus” datu plūsmu”.

Šo mācību kursu mērķis ir attīstīt speciālistu prasmes izmantot datus no EUMETSAT Copernicus datu plūsmas, lai analizētu dažādus jūras virsmas fizikālos parametrus. Kursu mērķauditorija ir dažādu valstu speciālisti, kas ikdienā veic jūras stāvokļa monitoringu un prognozēšanu un kuriem ir dažāda līmeņa pieredze satelītdatu izmantošanā. Kursu laikā paredzētās aktivitātes ļaus dalībniekiem tuvāk iepazīt un patstāvīgi apstrādāt dažādus skaitlisko modeļu un tālizpētes datus, piemēram, modernākos no satelītu saimes: Sentinel-3, Jason-3 un arī citus. Kursus vadīs augsti kvalificēti pasniedzēji no EUMETSAT, ASV Nacionālās Okeānu un Atmosfēras Administrācijas (NOAA) un Nīderlandes Nacionālā Meteoroloģijas institūta (KNMI), kuri ir piedalījušies dažādu satelītu misiju plānošanā, instrumentu kalibrācijā un iegūto datu pēcapstrādē.

Andris Vīksna, LVĢMC Prognožu un klimata daļas vadītājs: “Mūsu uzdevums šajos kursos ir parādīt plašās satelītdatu pielietošanas iespējas un dalīties savstarpējā pieredzē ar dažādu valstu speciālistiem. Šāda veida mācību kursi, kas balstīti uz Copernicus datu plūsmas izmantošanu jūras analīzei un prognozēšanai, piemēram, jūras viļņošanās, ūdens līmenis, ledus apstākļi, mūsu reģionā notiks pirmo reizi. Turklāt šīs mācības ir savā ziņā unikālas kursu formāta dēļ, jo to pamatā būs tehnisko jautājumu risināšana un praktiskie darbi – reāls EUMETSAT Copernicus jūras datu informācijas pielietojums. Tādējādi kursi rada lielisku iespēju uzlabot drošību Baltijas jūrā kopumā, kā arī sniedzot operatīvāku un efektīvāku atbalstu civilās aizsardzības aktivitāšu nodrošināšanā piekrastes reģionos.”

Dalībnieki jau izgājuši sagatavošanās kursus un izturējuši sākotnējo atlasi attālinātajos kursos, līdz ar to kursanti varēs pilnveidot savas prasmes un zināšanas. Klātienes apmācībās tiks pārstāvētas dažādas Eiropas un Latvijas organizācijas, piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latvijas Hidroekoloģijas institūts. Lai arī paredzams, ka jūra tuvākajās dienās būs mierīga, tomēr mācībās tiks izmantoti plaši arhīva materiāli, kas ļaus simulēt dažādas bīstamas situācijas, pilnveidojot kursu dalībnieku profesionālās iemaņas.

 

Par EUMETSAT

EUMETSAT (saite uz http://www.eumetsat.int/website/home/index.html) galvenie uzdevumi ir Eiropas operatīvo meteoroloģisko satelītu sistēmas uzturēšana un attīstīšana, kā arī operatīva vides monitoringa sekmēšana un globālo klimata pārmaiņu noteikšana.

 

Par COPERNICUS

Copernicus (saite uz http://copernicus.eu/) ir Zemes novērošanas programma, kas tiek īstenota saskaņā ar “Eiropa 2020 – stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (stratēģija “Eiropa 2020”). Copernicus programma sekmēs stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu, it īpaši izstrādājot efektīvu kosmosa politiku, lai nodrošinātu rīkus dažu būtiskāko globālo uzdevumu risināšanai un, lai sasniegtu mērķus saistībā ar klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu attīstību. Vienlaikus Copernicus atbalsta Eiropas kosmosa politikas īstenošanu un Eiropas tirgus izaugsmi tādās progresīvās jomās kā ar tālizpēti saistīti dati un pakalpojumi. Copernicus sastāv no dažādu vides datu apstrādes sistēmu kompleksa, kas iegūst un izplata datus gan no Zemes novērošanas satelītiem, gan  in situ sensoriem, piemēram, uz zemes virsmas esošām uztveršanas stacijām, gaisā un jūrā esošiem sensoriem. Šie dati nodrošina arī visu skaitlisko modeļu fizikālo parametru sākotnējā stāvokļa definēšanu, tādējādi tie ir ļoti nozīmīgi arī citās saistītajās sfērās. Copernicus nodrošina lietotājus ar uzticamu un operatīvi pieejamu informāciju apkārtējās vides un drošības pakalpojumu ietvarā.

 

Par LVĢMC

LVĢMC apkopo un apstrādā vides informāciju, veic vides monitoringu un informē sabiedrību par vides stāvokli, nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.

 

Sanita Pelēķe

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Maskavas iela 165, Rīga, LV - 1019

Mob. tālr.: + 371 27337797

Tālr.: + 371 67032699

E - pasts: sanita.peleke@lvgmc.lv