Derīgo izrakteņu krājumu bilance

Ikgadēji kopš 1998. gada par vienu no galvenajiem uzdevumiem ģeoloģiskās informācijas apstrādē un apkopošanā ir uzskatāma Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) krājumu bilances sagatavošana. Tā satur strukturētas ziņas un krājumu izmaiņām atradnēs, kurās konkrētajā gadā ir notikusi derīgo izrakteņu ieguve, un par Latvijā izplatīto derīgo izrakteņu izmantošanu.

Derīgo izrakteņu krājumu bilancē atspoguļotās krājumu izmaiņas atradnē ir attiecināmas tikai uz konkrēto gadu. Krājumu izmaiņām atradnēs bez ieguves ir arī citi cēloņi – atradņu teritorijas papildu izpēte, ģeoloģiski izpētīto un atlikušo krājumu aprēķins, kūdras atradņu inventarizācija, krājumu kategorijas atbilstības pārvērtēšana un izstrādes laikā neapstiprinājušos krājumu norakstīšana normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, iepriekšējos gados neuzskaitītā ieguve un kļūdu labojumi.

Derīgo izrakteņu krājumu bilancē dati tiek strukturēti gan pēc derīgā izrakteņa veida, gan arī pēc administratīvās teritorijas.

Ievērojot līdzīgus principus ik gadu tiek sagatavota arī Pazemes ūdeņu krājumu bilance. Šeit tiek atspoguļotas ziņas par pazemes ūdeņu krājumiem un to ieguvi pazemes ūdeņu atradnēs, kur akceptēti krājumi un sastādīta pazemes ūdeņu atradnes pase. Pazemes ūdens krājumu bilancē papildus krājumu apjomam un tā izmaiņām Jūs iegūsiet ziņas arī par ūdens patēriņu un kvalitāti. Pazemes ūdeņi bilancē tiek strukturēti pēc izmantošanas veida un ūdens klasifikācijas - saldūdeņi, sulfātu saldūdeņi, hlorīdu saldūdeņi dzeramā ūdens ražošanai un tehniskām vajadzībām, iesāļūdeņi (sulfātu iesāļūdeņi un hlorīdu iesāļūdeņi), sāļūdeņi un sālsūdeņus minerālūdeņu ražošanai kā arī ārstnieciskām vajadzībām.

 

Zemāk ir pieejamas iepriekšējos gados publicētās Derīgo izrakteņu krājumu bilances par 2005, 2006, 2007, karte, 2008, 2009, 2010, 20112012, 2013, 2014, 2015 (aktualizēts 10.10.2016.), 2016 un 2017 gadu un

Pazemes ūdeņu krājumu bilances par 2008, 2009, 2010 , 2011201220132014, 2015, 2016 un 2017 gadu.

 

Zemāk pieejamas interaktīvās kartes ar derīgo izrakteņu krājumu bilancēs ietverto atradņu punktveida datiem:

Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) krājumu bilancē par 2015.-2017. gadu iekļauto atradņu punktveida kartogrāfiskie dati: https://lvgmc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1aad4c95b24a41959394f74740ff1929

Pazemes ūdeņu krājumu bilancē par 2017. gadu iekļauto atradņu ģeotelpiskie dati: https://lvgmc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1d7bdb0330f44214a4679c54d7f84afa

 

Zemāk pieejama derīgo izrakteņu krājumu bilancēs ietverto atradņu punktveida datu lejupielāde (*.shp formātā):

Par 2017. gadu:

Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) krājumu bilance https://www.arcgis.com/home/item.html?id=d64bf332cf724d79ba7767713a5ba452

Pazemes ūdeņu krājumu bilance: https://www.arcgis.com/home/item.html?id=1d23a927983c44638631d65c42cb8046

Par 2016. gadu:

Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) krājumu bilance https://www.arcgis.com/home/item.html?id=29b6fb09349a4794875f471b373bda0d

Par 2015. gadu:

Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) krājumu bilance https://www.arcgis.com/home/item.html?id=3d113e6ba3a741f6a6e85920961f38d0

 

Punktveida ģeotelpisko datu detalitāte un izšķirtspēja ir ierobežota. Atradņu punktveida izvietojuma koordinātas ir indikatīvas, un tās nevar uzskatīt par atradņu centroīda koordinātām. Esošos datus nevar izmantot augstas izšķirtspējas kartogrāfiskajos materiālos.