Urbumu seržu glabātava

Ģeoloģisko urbumu seržu glabātavā apkopots aptuveni 60 gadu ilgā laika posmā iegūtais iežu materiāls ģeoloģiskās urbšanas darbu rezultātā – ģeoloģiskās un hidroģeoloģiskās kartēšanas un izpētes, derīgo izrakteņu meklēšanas, struktūrmeklēšanas darbu rezultātā, inženierģeoloģisko, dzelzsrūdu, dimantu, urāna perspektīvu novērtēšanas urbumu ierīkošanas rezultātā. Tai skaitā tiek glabātas urbumu serdes, kas iegūtas naftas struktūru meklēšanas un izpētes darbu rezultātā, kā arī kristāliskā pamatklintāja kartēšanas rezultātā līdz gandrīz 2 km dziļumam no zemes virsmas. Urbumu seržu kastes izvietotas sešās telpās angārā Gardenē (Gardenes bīstamo atkritumu novietnē, Dobeles novada Auru pagastā) ar kopējo platību aptuveni 3 300 m2. Urbumu seržu glabātavā Gardenē atrodas 501 urbuma serdes, kas izvietotas 13 862 kastēs. Urbumu seržu glabātavā atrodas arī 4 700 iežu etalonparaugi.

No 2019. gada 1. marta līdz 2019. gada 30. septembrim ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu projekta Nr.1/08/ 339 / 2018 "Ģeoloģisko urbumu seržu paraugu un informācijas uzglabāšanas pieejamības uzlabošana" ietvaros veikta urbumu seržu glabātavas inventarizācija Gardenē, kuras laikā aktualizēts urbumu seržu katalogs un izstrādāts urbumu seržu izvietojuma plāns. Projekta gaitā īstenotas aktivitātes un sasniegti rezultāti urbumu seržu informācijas saglabāšanai, tās pieejamības un atlases vides kvalitātes pētījumiem nodrošināšanai:

  1.  Urbumu seržu glabātavā Gardenē urbumu seržu paraugu kastes apsekotas un inventarizētas, identificējot tajās uzglabāto paraugu parametrus. Apsekošanas laikā veikta datu ievade elektroniskā urbumu seržu kataloga sagatavē: urbuma nosaukums, ierīkošanas mērķis, gads, dziļums, urbuma serdes paraugu veids, intervāls, kastu skaits. Veikta urbumu un urbumu seržu informācijas analīze, urbumu identifikācijas parametru precizēšana un pārinterpretācija, ņemot vērā gan apsekojumu datus, gan Valsts ģeoloģijas fonda un LVĢMC uzturēto digitālo informāciju par urbumu seržu kolekcijām;
  2. Urbumu seržu kastes pārvietotas un kārtotas pa vienkopus esošiem urbumiem, ietverot visus urbumu seržu veidus – parasto, kristāliskā pamatklintāja un saīsināto. Urbumu seržu paraugi pēc nepieciešamības pārvietoti jaunās kastēs. Visām urbumu seržu paraugu kastēm izveidotas jaunas vienota formāta etiķetes, kurās norādīts urbuma nosaukums, ierīkošanas mērķis, gads, dziļums, urbuma serdes paraugu veids, intervāls, kastes numurs no kopējā kastu skaita urbumam. Etiķetes sagatavotas pēc krāsas atšķirīgas katram urbumu seržu veidam – parastajai (baltas), kristāliskā pamatklintāja (oranžas), saīsinātajai (zaļas) serdei.
  3. Izstrādāts aktuālais urbumu seržu glabātavā Gardenē esošo urbumu seržu izvietojuma plāns un urbumu seržu elektroniskais katalogs. Plāns sagatavots atbilstoši aktuālajai situācijai pēc urbumu seržu kastu apsekošanas un kārtošanas seržu glabātavā Gardenē, plānā norādītas urbumu paraugu atrašanās vietas pa angāra telpām, urbumu seržu intervāli, kā arī raksturota to pieejamība seržu glabātavā. Katalogā veikta pilnīga ierakstu (urbumu seržu identifikācijas parametru) pārskatīšana un precizēšana atbilstoši veikto apsekojumu datiem, Valsts ģeoloģijas fonda pārskatu datiem, kā arī datu bāzei “Urbumi”.

Urbumu seržu katalogs (.xls) un izvietojuma plāns (.pdf un .dwg):

Geologisko_urbumu_serzu_katalogs.xls

Izvietojuma_plans.pdf

Izvietojuma_plans.dwg

Ģeoloģisko urbumu seržu glabātava Gardenē.

 

Nr.1/08/ 339 / 2018