Valsts ģeoloģijas fonds

Valsts ģeoloģijas fonds apkopo un glabā visa veida ģeoloģiska satura informāciju par Latvijas teritorijas un tai pieguļošās akvatorijas zemes dzīlēm. Fonds izveidots 1958. gada martā kā Latvijas PSR Ģeoloģijas un zemes dzīļu aizsardzības pārvaldes nodaļa. Jau 1959. gadā fondos bija apkopoti 2976 pārskati par dažāda ģeoloģiska satura darbiem.

Galvenais Valsts ģeoloģijas fonda uzdevums ir nodrošināt interesentus, potenciālos un esošos zemes dzīļu izmantotājus, kā arī valsts un nevalstiskās organizācijas ar informāciju par Latvijas zemes dzīlēm, ģeoloģisko uzbūvi, derīgajiem izrakteņiem un dzīlēs notiekošajiem procesiem.

Valsts ģeoloģijas fonds uzkrāj un glabā:

  • Visa veida ģeoloģiskās izpētes darbu pirmmateriālus un dokumentāciju par tiem;
  • Pārskatus par ģeoloģiskās izpētes darbu rezultātiem, vai atsevišķām to stadijām;
  • Pārskatus par tematiskiem pētījumiem, monitoringa programmām un monitoringa rezultātiem, inženierģeoloģisko un ģeoekoloģisko izpēti, kā arī citiem darbiem, kas saistīti ar zemes dzīlēm;
  • Pārskatus par derīgo izrakteņu atradņu meklēšanu, izpēti, krājumiem vai resursiem;
  • Publicētus ģeoloģiska satura darbus; 
  • Ģeoloģisko darbu rezultātā iegūto iežu materiālu – urbumu serdes, iežu etalonparaugus un plānslīpējumus.