Derīgie izrakteņi (būvmateriālu izejvielas, kūdra un sapropelis)

Šie derīgie izrakteņi ir samērā labi izpētīti un nodrošina ar izejmateriāliem dažādas rūpniecības un tautsaimniecības nozares, tiek izmantoti lauksaimniecībā, kā dabīgie būvmateriāli un to izejvielas retāk arī enerģētikā.

Pēc izplatības šos derīgos izrakteņu iedala plaši izplatītajos (kvartāra māls, smilts, grants, kūdra un irdenie saldūdens kaļķieži) un  ierobežotas izplatības (dolomīts, kaļķakmens, ģipšakmens, sapropelis, devona māls un kvarca smilts).

Plaši izplatītos zemes dzīļu resursus veido pēdējā leduslaikmeta un pēcleduslaikmeta ieži. Tie veido zemes virsmas augšējo - kvartāra  iežu slāni. Šie derīgie izrakteņi ir satopami gandrīz visā Latvijas teritorijā.

Ierobežotas izplatības derīgie izrakteņi pārsvarā ir  pirmskvartāra nogulumieži. Arī to ieguve bieži ir apgrūtināta  - augstieņu teritorijās tos sedz biezs kvartāra iežu slānis, savukārt zemienēs var ietekmēt sarežģīti hidroģeoloģiskie apstākļi.