Kvarca smilts

Rūpniecībā izmantojamu kvarca smilts (vāji cementētu smilšakmeņu) iegulas sastopamas augšdevona Gaujas svītas nogulumos Valmieras un Cēsu rajonos, kā arī augšjuras slāņkopā Kuldīgas rajonā (2.2.att.). Neskatoties uz Gaujas svītas plašo izplatību, tīru, stikla ražošanai piemērotu, smilšu iegulas ir samērā reti sastopamas. Līdz šim detāli pētītas ir tikai Bāles-Bērziņu un Bērziņu atradnes Cēsu rajonā, bet iepriekšējā izpēte veikta Cīruļu atradnē Cēsu rajonā un Skudru atradnē Kuldīgas rajonā. Pie tam, tikai Bāles-Bērziņu atradnes smilts tika īpaši pētītas kā izejviela stikla ražošanai. Bērziņu un Skudru atradnes pētītas veidņu smiltīm, bet Cīruļu - stikla ražošanai un veidņu smiltīm.

Agrāk veiktās tehnoloģiskās pārbaudes liecina, ka Latvijas kvarca smilts ir izmantojamas metalurģijā (veidnēm) un stikla ražošanā, bet tikai pēc to bagātināšanas. Par perspektīvām bagātināšanai uzskatāmas juras perioda kvarca smilts Skudru atradnē.

Jaunu stikla un veidņu smilšu atradņu atklāšanas iespējas saistās galvenokārt ar Valkas rajona Vijciema un Mārsnēnu perspektīvajiem laukumiem, kuros prognozēti ievērojami krājumi (līdz pat 1,8 miljardi t).

Kvarca smilšu ieguve Latvijā vienīgajā Bāles karjerā 1980-tos gados sasniedza 40 tūkst.t, bet pēdējos gados tā ievērojami samazinājusies.