Zemes dzīļu resursi

Latvijas zemes dzīļu resursus veido tagad vai nākotnē izmantojamie Zemes garozas nogulumi, ieži un minerāli, iežos sastopamie šķidrie derīgie izrakteņi, zemes dzīļu siltums un saimnieciskai izmantošanai derīgas ģeoloģiskās struktūras.

Vietējo resursu izpēte un derīgo izrakteņu krājumu novērtējums ir ļoti būtisks tautsaimniecības attīstībai. Šī informācija ir ļoti nepieciešama ne tikai esošās derīgo izrakteņu pārstrādes rūpniecības attīstībai, bet arī jaunu tehnoloģiju ieviešanai, izmantojot izpētītos derīgos izrakteņus. Tikai tādā veidā iespējama to pilnvērtīga un racionāla izmantošana. Ne mazāk svarīga ir jaunu derīgo izrakteņu, tajā skaitā enerģētisko resursu (naftas, termālo ūdeņu, kurināmās kūdras) turpmākā izpēte un ekonomiskais novērtējums.

Lai īsi raksturotu Latvijas zemes dzīļu bagātības, resursi ir nosacīti grupēti atkarībā no ģeoloģiskās informācijas pilnīguma (izpētes pakāpes un detalitātes) par tiem, kā arī esošās un perspektīvās izmantošanas iespējām:

  • izmantojamie resursi ir tie, kuru apguvi var uzsākt tūlīt, ir pietiekoši izpētīti un apzināti. Tiem pieskaitāmi būvmateriāli un to izejvielas, kūdra, sapropelis, pazemes dzeramie un ārstnieciskie minerālūdeņi;
  • perspektīvie resursi visbiežāk atrodas ievērojamā dziļumā, zināšanas par tiem nav pilnīgas un to izpēte ir jāturpina. Tie ir: rūpnieciskie minerālūdeņi, nafta, ģeoloģiskās struktūras dabas gāzes pazemes glabātavu ierīkošanai, zemes siltums un magnetīta dzelzsrūdas;
  • mazizplatītie un problemātiskie resursi ir reti sastopami un maz pētīti derīgie izrakteņi: brūnogles, limonītu dzelzsrūdas, dzelzs un mangāna konkrēcijas, urāna rūdas, dzintars, dimanti u.c.