Harmonizēta ūdeņu kvalitātes un piesārņojuma riska pārvaldība" (HOTRISK)

 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir noslēdzis jauna Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta īstenošanu
„Harmonizēta ūdeņu kvalitātes un piesārņojuma riska pārvaldība” („Towards a harmonised water quality and pollution risk management”).

Projekta galvenais mērķis: sniegt ieguldījumu laba ūdeņu stāvokļa sasniegšanai Baltijas jūrā, nodrošinot uz jūru plūstošo virszemes ūdeņu labu ķīmisko kvalitāti. Virszemes ūdeņu kvalitāte pierobežas sadarbības rezultātā tiks pārvaldīta ar harmonizētām un projekta gaitā ieviestām ūdeņu sajaukšanās zonu noteikšanas metodēm, kuras izmantot saskaņotu upju baseinu apsaimniekošanas plānu izstrādei pierobežas reģionā. Latvijā un Lietuvā tiks īstenota jauna pieeja saskaņotai ūdeņu sajaukšanās zonu modelēšanai.

Projekta uzdevumi:

  • Identificēt Ventas upju baseina apgabala pierobežas reģionā problemātiskās ūdeņu ķīmiskās kvalitātes vietas jeb „karstos punktus’”, kur novērojams ūdeņu piesārņojums. Pamatot ūdeņu sajaukšanās zonu noteikšanas nepieciešamību, kā arī izstrādāt Ventas upju baseina apgabala piesārņojošo vielu sarakstu ūdeņu kvalitātes pārvaldībai.
  • Praksē pielietot izvēlētos modelēšanas rīkus, lai pārvaldītu pierobežas reģiona ūdensobjektu ūdeņu kvalitāti, sadarbojoties kompetentām vides aizsardzības institūcijām, vietējām pašvaldībām un uzņēmējiem. Ūdeņu kvalitāti ietekmējošo risku ilgtspējīga pārvaldība tiks sekmēta, nosakot sajaukšanās zonas un praktiski pārzinot pielietojamos sajaukšanās zonu modelēšanas rīkus.

Upju ūdeņu kvalitātes novērtēšanas sistēmas Latvijā un Lietuvā ir atšķirīgas. Tā rezultātā, upēm šķērsojot Latvijas – Lietuvas robežu, bieži mainās to kvalitātes novērtējums. Ūdeņu kvalitātes novērtēšanas sistēma ietver arī upju tipoloģijas pielietojumu, kurai ir zināma loma sajaukšanās zonu aprēķiniem, to modelēšanai un noteikšanai notekūdeņu izplūžu vietu tiešā tuvumā, lai pareizi izvēlētos ūdeņu vidi raksturojošo vielu koncentrāciju standartus atbilstoši Ūdens Struktūrdirektīvas postulējumiem.

Abi projekta partneri ir īstenojuši identiskas projekta aktivitātes Latvijas un Lietuvas Ventas upju baseina pierobežas pašvaldību teritorijās. Latvijā projekta teritorija vispārējai un sākotnējai ūdeņu stāvokļa analīzei aptvēra visu Ventas upju baseina apgabalu. Upju ķīmiskā stāvokļa pētījumi pārsvarā veikti Kurzemes dienvidu – rietumu novados. Lietuvā projekta teritorija bija Mažeiķu, Akmenes, Skodas, Telšu, Šauļu un Kelmes reģioni. Piesārņojošo vielu nonākšana upju ūdeņos notekūdeņu novadīšanas un nejaušu noplūžu rezultātā no t.s. „karstajiem punktiem” ir viens no Ventas upju baseinu apgabala upju kvalitātes ietekmējošiem kopīgajiem faktoriem pierobežas reģionos. Projekta rezultāti tiek izmantoti upju ūdensobjektu stāvokļa pārvaldības harmonizēšanā starp Latvijas un Lietuvas vides aizsardzības iestādēm, kā notekūdeņu vai nejaušu noplūžu ūdeņu saskaņotai notekūdeņu un upju ūdeņu sajaukšanās zonu modelēšanai Latvijā un Lietuvā (tostarp arī pierobežas teritoriju upēs), pielietojot atbilstošu upju tipoloģiju, tādējādi kontrolējot ūdeņu ķīmisko stāvokli un to ietekmējošos riska faktorus.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Projekta vadītāja – Linda Fībiga (no 04.2014.), linda.fibiga@lvgmc.lv, projekta sākuma fāzē projekta vadītāja Ligita Vircava (11.2013.-04.2014.).

Projekta partneris: Lietuvas Enerģētikas institūts. Partnera koordinatore - Jurate Kriauciuniene, hydro@mail.lei.lt

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2013. – 31.12.2014.

Projekta Nr.: LLIV-303

Projekta akronīms: HOTRISK

Projekta finansējums: plānotais kopējais projekta budžets 235 287 EUR. (ERAF līdzfinansējums 199 993.35 EUR).

Projektu finansē Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.- 2013.gadam.

http://www.latlit.eu/

Projekta informāciju skatīt šeit.