Komentāri par 2.perioda upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu izstrādes laika grafiku