Akreditācija

Laboratorija ir novērtēta un akreditēta atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām.

Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja reģistrācijas Nr. LATAK-T-105-37-97 un Nr. LATAK-K -105-37 -97.

Akreditācijas apliecība - testēšana (LV)

Akreditācijas apliecība - testēšana (ENG)

Akreditācijas apliecība - kalibrēšana (LV)

Akreditācijas apliecība - kalibrēšana (ENG)

Akreditācijas apliecība derīga līdz 2023. gada 4. decembrim.

Akreditācijas apliecības pielikumi

Laboratorija veic analīzes, galvenokārt, saskaņā ar Latvijas, Eiropas  vai starptautiski atzītām standartmetodikām (EN, ISO, DIN, USA EPA u.c.) , kā arī īpašos gadījumos  izstrādā un validē jaunas testēšanas metodikas, kas ir piemērotas klientu vajadzībām.

Akreditācijas sfēra:

TESTĒŠANA:

Nereglamentētā sfēra:

1) fiksētā testēšanas sfēra:

- vides objektu paraugu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana, ūdens mikrobioloģiskā un hidrobioloģiskā testēšana;

- gaisa, izmešu, iekštelpu un darba vides gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana;

- gaisa, stacionāro avotu izmešu, iekštelpu un darba vides gaisa, ūdens, sedimentu paraugu ņemšana;

- materiālu un vides objektu radioaktivitātes testēšana, radionuklīdu koncentrācijas, dozas jaudas un termoluminiscences dozimetru (TLD) testēšana;

- termostatistisko iekārtu un telpu temperatūras, higrostatisko iekārtu un telpu gaisa mitruma testēšana;

- radiācijas līmeņa signalizatoru testēšana, dozas jaudas mērījumi punktos (gamma, rentgenstarojums), alfa un beta-gamma radioaktīvās nosmērētības testēšana.

2) elastīgā sfēra:

- vides objektu paraugu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana, ūdens mikrobioloģiskā un hidrobioloģiskā testēšana;

- gaisa, izmešu, iekštelpu un darba vides gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana;

- gaisa, stacionāro avotu izmešu, iekštelpu un darba vides gaisa, ūdens, sedimentu paraugu ņemšana;

- materiālu un vides objektu radioaktivitātes testēšana, radionuklīdu koncentrācijas, dozas jaudas un termoluminiscences dozimetru (TLD) testēšana;

- termostatistisko iekārtu un telpu temperatūras, higrostatisko iekārtu un telpu gaisa mitruma testēšana.

Reglamentētā sfēra:

- vides objektu paraugu ņemšana, ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana;

- ūdens mikrobioloģiskā testēšana;

- gaisa olfaktometriskā testēšana;

- atkritumu, izmešu un gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana;

- materiālu un vides objektu radioaktivitātes testēšana, radionuklīdu koncentrācijas, dozas jaudas un termoluminiscences dozimetru (TLD) testēšana;

- dozas jaudas mērījumi punktos (gamma, rentgenstarojums), virsmu alfa un beta-gamma radioaktīvā nosmērētības testēšana.

KALIBRĒŠANA: 

Nereglamentētā sfēra:

- termometru, barometru, barogrāfu, higrometru, higrogrāfu, mitruma devēju un anemometru kalibrēšana, rentgenstarojuma mērlīdzekļu kalibrēšana.

Reglamentētā sfēra:

- alfa, beta, gamma un rentgenstarojuma dozimetru, radiometru kalibrēšana, termometru kalibrēšana.