Latvijā apspriedīs Ziemeļeiropas meteoroloģijas dienestu sadarbību

25. un 26. augustā Mežotnes pilī notiks Ziemeļeiropas meteoroloģijas dienestu direktoru un NORDMET padomes gadskārtējā sanāksme. Darba kārtības galvenais jautājums – ciešākas sadarbības nostiprināšana, lai kopīgi īstenotu meteoroloģijas dienestu misiju – iedzīvotāju un īpašuma aizsardzība, savlaicīgi nodrošinot ar informāciju tās iedzīvotāju darbības sfēras, kas ir tieši atkarīgas no laika un klimatiskajiem apstākļiem, kā arī dabas resursu saglabāšanu un to ilgtspējīgu izmantošanu.

Sanāksmē  piedalīsies astoņu valstu meteoroloģijas dienestu direktori un augsta līmeņa amatpersonas no Islandes, Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas, Latvijas un Somijas. Pasākumu atklās un Ziemeļeiropas meteoroloģijas dienestu direktoru sēdi vadīs Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) valdes locekle Daiga Falkane, bet NORDMET padomes sēdi – Somijas Meteoroloģijas institūta ģenerāldirektors  Juhani Damski.

Sanāksmē tiks parakstīts Saprašanās memorands „Co-operation between the Nordic and Baltic National Meteorological Services. Memorandum of Understanding”. Šis dokuments būs oficiāls pamats sadarbībai starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu meteoroloģijas dienestiem.

Sadarbība paredz:

  • uzlabot nacionālo meteoroloģijas dienestu iespējas sniegt pakalpojumus sabiedrībai ar augstākas kvalitātes meteoroloģisko infrastruktūru un labāku izmaksu efektivitāti nekā līdz šim;
  • izveidot kolektīvos infrastruktūras resursus sadarbībai, uzlabojot spēju piedalīties un sniegt ieguldījumu starptautiskās infrastruktūras attīstībā;
  • uzlabot nacionālo meteoroloģijas dienestu sadarbības iespējas īpaši nelabvēlīgu laika apstākļu izraisītās situācijās un sniegt iespēju novērot to iespējamo ietekmi pierobežu rajonos, kas ne vienmēr iespējams atsevišķu valstu nacionālajiem meteoroloģijas dienestiem;
  • nodrošināt kopīgas iespējas, abām pusēm gūstot labumu no sadarbības.

Balstoties uz Saprašanās memorandu, tiks parakstīts arī sadarbības līgums „NORDMET Co-operation Agreement”, kas nosaka sadarbības vispārējos principus, sadarbības jomas, nosacījumus projektu uzsākšanai un norisei, darba grupām un citām aktivitātēm. NORDMET ietvaros ir sekojošas sadarbības jomas:

  • novērojumu organizēšana un informācijas operatīva apmaiņa;
  • datu un produktu attīstība;
  • zinātniskie pētījumi, izglītības un kompetences paaugstināšana.

NORDMET ietvaros LVĢMC jau sekmīgi strādā Ziemeļeiropas aviācijas meteoroloģijas konsorcijā NAMCon, kas izveidots, lai nodrošinātu efektīvu aviācijas meteoroloģisko pakalpojumu sniegšanu un palīdzētu dalībvalstīm nodrošināt atbilstību jaunākajām prasībām un uzlabotu konkurētspēju.

Līdztekus turpmākās sadarbības apspriešanai Ziemeļeiropas reģiona sanāksmē liela vērība tiks veltīta arī kopēja viedokļa paušanai pasaules un Eiropas līmeņa organizācijās meteoroloģijas jomā: Pasaules meteoroloģijas organizācijā (PMO), Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijā (EUMETSAT), Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centrā (ECMWF).

 

Par “LVĢMC”

LVĢMC vāc un apstrādā vides informāciju, veic vides monitoringu un informē sabiedrību par vides stāvokli, nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, hidroloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.

 

Sanita Pelēķe

Sabiedrisko attiecību speciālists

Maskavas iela 165, Rīga, LV - 1019

Mob. tālr.: + 371 27337797

Tālr.: + 371 67032044

E - pasts: sanita.peleke@lvgmc.lv