Lietuvas ģeoloģijas dienesta un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārrobežu sadarbība pazemes ūdeņu apsaimniekošanas jomā (B-Solutions)

Lietuvas Ģeoloģijas dienests un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs sadarbosies pazemes ūdeņu apsaimniekošanas jomā (B-Solutions).

Eiropas Savienības finansēta “B – Solutions” projekta mērķis ir veicināt VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un Lietuvas Ģeoloģijas dienesta sadarbību Latvijas-Lietuvas pārrobežu pazemes ūdeņu apsaimniekošanas jomā, risinot dažādus, ar pazemes ūdens pārvaldību saistītus jautājumus.

Lai gan Eiropas Savienībā dažādu jomu darbība, arī pazemes ūdeņu apsaimniekošana, tiek reglamentēta, katrai valstij atbilstošajā nozarē izstrādāta konkrētu jautājumu risināšanas pieeja, tiek izmantota specifiska terminoloģija, kas apgrūtina vienotu pazemes ūdeņu apsaimniekošanu upes sateces baseinā. Ūdens, tajā skaitā arī pazemes ūdens, nav ierobežots ar valsts robežām, tādēļ atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23.oktobra direktīvai 2000/60/EK, kas nosaka struktūru Eiropas kopienas rīcībai ūdeņu aizsardzības politikas jomā, ir nepieciešams saglabāt pazemes ūdeņu kvalitāti un kvantitāti pārrobežu zonā.

Latvijas un Lietuvas pārrobežu zonā vienotai pazemes ūdeņu apsaimniekošanai ir liela nozīme, jo teritorija pakļauta aktīvam karsta procesam. Tā rezultātā notiek iežu ķīmiskā dēdēšana, kas norisinās pazemes un virszemes ūdeņiem šķīdinot un izskalojot iežus. Pazemes ūdeņi kalpo kā karsta procesa attīstības aģents un, tam attīstoties, palielinās ģeoloģiskais risks, kā arī pasliktinās pazemes ūdeņu aizsargātība no virszemes piesārņotājiem. Jāuzsver jau esošā sadarbības līguma un regulāras pazemes ūdeņu monitoringa datu apmaiņas nozīme B-Solutions projekta uzdevumu izpildē.

Projekta galvenie uzdevumi:

  • Stiprināt Lietuvas Ģeoloģijas dienesta un VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” sadarbību pazemes ūdeņu apsaimniekošanas jomā;
  • Veikt datu apmaiņu, vienotas zināšanu bāzes izveidošanai;
  • Izstrādāt Latvijas-Lietuvas pārrobežu zonas sākotnējo pazemes ūdensobjektu raksturojumu un novērtējumu;
  • Izstrādāt rekomendācijas pārrobežu pazemes ūdeņu monitoringa veikšanai, laboratorijas metožu attīstībai, ilggadējā monitoringa stratēģijas izveidošanai.

Iegūtie rezultāti tiks izmantoti nākamā perioda (2022-2027. gada) Upju baseinu apsaimniekošanas plānu pazemes ūdeņu sadaļas papildināšanai. Iegūtā zināšanu bāze, izstrādātā stratēģija turpmākai pazemes ūdeņu apsaimniekošanai Latvijas-Lietuvas pārrobežu zonā un vienotas ilggadējas monitoringa programmas uzmetuma izveide veicinās turpmāku VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un Lietuvas Ģeoloģijas dienesta sadarbību. Pilotprojektā iegūtā pieredze pazemes ūdeņu apsaimniekošanas jautājumu risināšanai pārrobežu zonā sniegs metodiskas vadlīnijas citām valstīm pārrobežas pazemes ūdeņu apsaimniekošanas jautājumu risināšanai.

Sekojiet līdzi projekta aktualitātēm un citu pārrobežu sadarbības projektu jaunumiem Eiropas Komisijas izveidotā platformā: "ES robežu reģionu veicināšana (Boosting EU Border Regions)".

Kopējais projekta finansējums ir 20 300 EUR. Projekts ir finansēts no Eiropas Savienības un VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” finansējuma.

Projekta ilgums ir 15 mēneši (01.08.2018- 31.10.2019.)

Projekta koordinatore: Inga Retiķe (inga.retike@lvgmc.lv)

Projekts norisinās B-solutions iniciatīva ietvaros. Sīkāka informācija par iniciatīvu pieejama https://www.b-solutionsproject.com.

Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un nekādā gadījumā nedrīkst tikt uzskatīts par tādu, kas atspoguļo Eiropas Savienības nostāju”.

Informāciju par projektu, aktivitātēm un rezultātiem skatīt šeit