LVĢMC ģeologi piedalās EMODnet-Geology projektā

Eiropas Jūras novērojumu un datu tīkls – EMODnet (The European Marine Observation and Data Network) ir izveidots ar mērķi apkopot un harmonizēt Eiropas jūru

 • ģeoloģijas,
 • ķīmijas,
 • bioloģijas,
 • fizikas,
 • batimetrijas,
 • jūras biotopu,
 • cilvēka darbības un
 • piekrastes kartēšanas datus,

izveidojot vienotu Eiropas jūru digitālo karti. Projekta ietvaros ir izveidota interneta vietne, kur apkopotie dati ir pieejami ikvienam lietotājam: http://www.emodnet.eu

Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) ir viens no projekta EMODnet-Geology partneriem, kas projektā iesaistījies jau kopš tā sagatavošanas stadijas (2009. g.) un sniedz datus par Baltijas jūras ģeoloģiju Latvijas teritoriālajā zonā.

Projekta sagatavošanas fāzē (2009-2012. g.) piedalījās 14 organizācijas no 14 valstīm (Lielbritānija, Īrija, Francija, Beļģija, Nīderlande, Vācija, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva un Polija). Projekta sagatavošanas stadijā tika apvienoti un harmonizēti ģeoloģiskie dati par Baltijas jūru, Ziemeļjūru un Ķeltu jūru mērogā 1:1 000 000.

Šobrīd norisinās projekta EMODnet-Geology otrā kārta (2013-2016. g.). Projekta koordinators ir Lielbritānijas ģeoloģijas dienests, un projektu finansē Eiropas Komisijas Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts (DG MARE). Galvenais projekta mērķis ir apvienot un harmonizēt jūras ģeoloģiskos datus detalizētākā mērogā (1:250 000) nekā projekta sagatavošanas stadijā, kā arī, iesaistot organizācijas no citām valstīm, paplašināt projekta teritoriju ģeogrāfiski. Projektā ir iesaistītas 36 organizācijas un institūcijas, kuras sniedz to rīcībā esošo ģeoloģisko informāciju par Eiropas jūrām. Iesaistoties organizācijām no Islandes, Norvēģijas un Krievijas, ir iespēja nodrošināt arī informāciju par Atlantijas okeāna ziemeļu daļu un Arktikas robežu (Barenca un Baltā jūra).

EMODnet-Geology projekta sagatavošanas stadijā un šobrīd notiekošajā projektā tiek apvienoti šādi ģeoloģiskie dati:

 • jūras baseina nogulumi (sea-bed substrate),
 • jūras baseina nogulumu uzkrāšanās ātrums (sediment accumulation rate),
 • jūras ģeoloģija - litoloģija un stratigrāfija (sea-floor geology),
 • krasta zonas izmaiņas (coastal bahaviour),
 • derīgie izrakteņi (mineral occurrences),
 • ģeoloģiskie notikumi un to iespējamība (geological events and probabilities).

Projekta ietvaros LVĢMC ģeologi ir sagatavojuši Baltijas jūras Latvijas teritoriālās zonas ģeoloģiskās kartes kvartāra nogulumu karti (1.att.) un pamatiežu karti (2.att.) –, jūras derīgo izrakteņu karti (3.att.) un jūras baseina nogulumu karti (4.att.) mērogā 1:250 000.  Jūras ģeoloģisko datu slāņu sagatavošanai ir izmantoti Valsts ģeoloģijas fondā esošie jūras ģeoloģiskās kartēšanas (1970-1997. g.) materiāli mērogā 1:200 000. Projekta ietvaros katras organizācijas ģeoloģijas datu oriģinālā klasifikācija tiek pielāgota EMODnet-Geology un INSPIRE ģeoloģisko datu standartiem.

1.att. Jūras kvartāra nogulumu karte, 2.att. Jūras pamatiežu karte.,
3. att. Jūras derīgoderīgo izrakteņu karte, 4.att. Jūras baseina nogulumu karte.

 EMODnet-Geology projekta darba sanāksmes tiek rīkotas divas reizes gadā kādā no Eiropas pilsētām (5.att.). Darba sanāksmēs tiek uzklausītas projekta vadītāju prezentācijas par projekta kopējo progresu, katra projektā iesaistītā organizācija un institūcija (tai skaitā LVĢMC) prezentē projekta gaitā sagatavotos un iesniegtos datus un raksturo vēl veicamos uzdevumus, kā arī darba sanāksmēs tiek precizēti un saskaņoti aktuālie turpmāko darbu plāni.

3.att. Jūras derīgo izrakteņu karte, 4.att. Jūras baseina nogulumu karte.

5.att. EMODnet-Geology projekta darba sanāksme Sliemā, Maltā (30.09.2014.-01.10.2014.).

Vairāk informācijas par projektu var atrast: http://www.emodnet.eu/geology