Mērsraga un Priekuļu novērojumu stacijas saņem starptautiski atzītu novērtējumu par ilggadīgu darbu

Šā gada vasaras vidū Pasaules Meteoroloģijas organizācijas (PMO), Klimata un Ūdens departaments VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” novērojumu stacijām Mērsragā un Priekuļos piešķīris ilggadīgās novērojumu stacijas statusu. Mērsraga novērojumu stacija tika izveidota 1895. gada 1. novembrī, savukārt Priekuļu - 1912. gada 1. jūnijā.

Lai minētajām novērojumu stacijām varētu piešķirt ilggadīgo novērojumu stacijas statusu, tām jāatbilst vairākiem Pasaules Meteoroloģijas organizācijas noteiktajiem kritērijiem, piemēram, stacijām jābūt izveidotām vismaz pirms 100 gadiem, un kopš tā laika vismaz vienam no meteoroloģiskajiem elementiem jātiek mērītam un novērotam līdz 2018. gada 31. janvārim. Mērījumu iztrūkums nedrīkst pārsniegt 10% pēdējo 100 gadu laikā, izņemot kara vai dabas katastrofas periodus. Vēsturiskās stacijas metadatu informācijai jāietver ģeogrāfiskās koordinātas, tai skaitā, novērojumu stacijas augstums, jābūt uzrādītam arī meteoroloģiskā elementa un tā mērvienības un novērošanas grafikam. Svarīgi, lai novērojumu stacija nav tikusi pakļauta pārvietošanai, kas ietekmētu klimatoloģisko datu rindu saglabāšanu.

Ilggadīgām novērojumu stacijām jābūt klasificētām saskaņā ar vietas klasifikāciju pēc PMO Nr. 8 rokasgrāmatas un tām jādarbojas saskaņā ar PMO novērošanas standartiem. Novērotiem un mērītiem datiem tiek piemērotas regulāras kvalitātes kontroles procedūras saskaņā ar PMO vadlīnijām un praksi. Kvalitātes kontroles procesi, kā arī rezultāti ir dokumentēti, bet visus vēsturiskos novērojumu datus un metadatus jāuzglabā.

“Novērojumi, kas veikti ilgākā laika posmā, ir laika prognožu un klimata zinātnes mugurkauls. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt to pastāvēšanu ilgtermiņā, “ uzsver Peteri Tālas, Pasaules Meteoroloģijas organizācijas ģenerālsekretārs.

Ilgtermiņa meteoroloģiskie novērojumi ir neaizvietojama daļa no kultūras un zinātnes mantojuma, kas kalpo pašreizējās un nākamo paaudžu vajadzībām pēc augstas kvalitātes klimatiskajiem datiem. Šādi novērojumi ir unikāls informācijas avots par pagātnē novērotajiem atmosfēras parametriem. To augstā kvalitāte ir būtiska, lai veiktu vispusīgu klimata pārmaiņu un klimatisko ekstrēmu novērtējumu.

Rudenī abas novērojumu stacijas saņems PMO sertifikātu un informatīvu plāksni, kas tiks novietota pie meteoroloģiskajām stacijām.

 

Mērsraga un Priekuļu novērojumu staciju meteoroloģiskie rekordi

Priekuļu absolūtais gaisa temperatūras maksimums ir +34,0 °C (30.07.1994)
                absolūtais gaisa temperatūras minimums ir - 39,0 °C (31.12.1978)
                maksimālais diennakts nokrišņu daudzumus ir 91,9 mm (20.07.1946)

Mērsraga absolūtais gaisa temperatūras maksimums ir +34,6 °C (28.06.1973)
                  absolūtais gaisa temperatūras minimums ir - 36,2 °C (11.02.1985)
                maksimālais diennakts nokrišņu daudzumus ir 67,9 mm (24.06.1990)

Papildu informācija par simtgadu novērojumu stacijām pieejama PMO mājaslapā:

https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/centennial-observing-stations

Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=c1PPrRBnuS8

LVĢMC apkopo un apstrādā vides datus, sniedzot objektīvu un drošticamu informāciju par vidi sabiedrībai, valsts un pašvaldību institūcijām, nodrošina hidroloģisko un meteoroloģisko prognožu un brīdinājumu sagatavošanu, veic klimata pārmaiņu analīzi, īsteno vides monitoringu un nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī realizē valsts politiku ģeoloģijas, hidroloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.