Noslēguma konference par ekoloģiskā caurplūduma noteikšanu

Divu gadu ilgais ES projekts ECOFLOW (Ekoloģiskā caurplūduma noteikšana Latvijas-Lietuvas pārrobežu upju baseinos) tuvojas noslēgumam, un noslēguma konference notiks 2019. gada 26. februārī Rīgā, Latvijā.

Projekta ECOFLOW mērķis bija izveidot sadarbību starp projekta partneriem, lai veicinātu jaunas metodikas izstrādi ekoloģiskā caurplūduma noteikšanai. Projekta galvenā ideja bija novērtēt mazo HES ietekmi uz upju ekosistēmām Latvijas – Lietuvas pierobežu reģionos, ņemot vērā zivju populācijas noturību pret ūdens līmeņa izmaiņām upēs.

ECOFLOW projekts nodrošina zinātnisku novērtējumu mazo HES darbības ietekmei uz ūdens ekosistēmām. Projekta rezultātā ir izstrādāta metodika ekoloģiskā caurplūduma (E-flow) noteikšanai, priekšlikumi grozījumiem nacionālajā likumdošanā attiecībā uz ūdens resursu izmantošanas atļauju izsniegšanu un stratēģisko plānošanu, kā arī pret noteces svārstībām jūtīgo zivju sugu sarakstu Ventas un Lielupes upju baseinu apgabalos.

Izmantojot projektā izstrādāto metodiku, to varēs izmantot vidi kontrolējošās iestādes, lai mazo HES īpašnieki ievērotu atbilstošu ekoloģisko caurplūduma režīmu, kas būtu maksimāli saudzējošs upē mītošajām zivīm.

Projekta rezultātā iegūtos secinājumus varēs izmantot, lai ieviestu izmaiņas normatīvajos aktos, kas regulē ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Lai piedalītos noslēguma konferencē, lūdzu, reģistrējieties šeit. Reģistrācija ir atklāta līdz 22. februārim, plkst. 14:00.

Konferences darba valoda būs angļu (prezentācijas gan varēs sniegt latviešu valodā).

DIENAS KĀRTĪBA

NOSLĒGUMA KONFERENCE

Projekta nosaukums

Ekoloģiskā caurplūduma noteikšana Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos

Projekta saīsinājums, numurs

ECOFLOW, LLI-249

Norises vieta

Park Inn by Radisson Riga Valdemāra

Ballroom C

Krogus iela 1, Rīga, Latvia

Datums

26.02.2019.

 

09:30 – 10:00

Reģistrācija un kafija

10:00 – 10:20

Projekts ECOFLOW – mērķi, uzdevumi, rezultāti un izaicinājumi

Linda Fībiga, projekta vadītāja

10:20 – 11:00

MapStream software, SimStream Software pielietošana

Paolo Vezza, Polytechnic University of Torino

11:00 – 11:40

Pirmā un otrā biotopu apsekojuma rezultāti (Latvijā un Lietuvā)

Jolanta Jēkabsone, ekohidroloģijas eksperte

Vytautas Akstinas, lauku darbu eksperts

11:40 – 12:00

Zivju ievākšanas, analīzes un modelēšanas rezultāti

Kaspars Abersons, bioloģijas eksperts

12:00 – 13:00

Vieglas pusdienas un kafija

13:00 – 13:40

Dzīvotņu modelēšanas rezultāti (Latvijā un Lietuvā) un metodoloģija ekoloģiskā caurplūduma noteikšanai

Tomas Virbickas, bioloģijas eksperts

Tatjana Koļcova, hidromorfoloģijas eksperte

13:40 – 14:00

Projekta rezultātu pielietošana – rekomendācijas likumdošanas izmaiņām ūdeņu jomā

Jānis Šīre, vides eksperts

14:00 – 15:30

Diskusijas

Vadītājs – Linda Fībiga

15:30 – 16:00

Citi būtiski jautājumi un kafija

16:00

Konferences noslēgums