2019. gada aprīļa Latvijas upju režīma apskats

Šī gada aprīlis raksturojams kā ļoti sauss un silts. Aprīļa vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +7,8oC, kas ir 2,1oC virs mēneša normas. Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā aprīlī bija 3,0 mm, kas ir 91% zem mēneša normas (34,0 mm).

Viss aprīļa mēnesis bija ļoti sauss, tomēr salīdzinoši vairāk nokrišņu bija Gaujas un Ventas upju baseinos. Kopumā nokrišņu daudzums aprīlī Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 6%, Aiviekstes baseinā mazāk nekā 1%, Gaujas baseinā 19%, Salacas baseinā 7%, Lielupes baseinā 6% un Ventas baseinā 13% no normas (1.att.).

1. attēls. Nokrišņi Latvijas upju baseinos 2019. gada aprīlī

Ierasts, ka aprīlis ir palu mēnesis tāpēc ilggadīgi vidējās noteces vērtības ir lielas. Šogad aprīlī gandrīz visa sniega sega bija nokususi. Sausais un siltais laiks ietekmēja upju noteci. Upēs bija novērojama pakāpeniska noteces samazināšanās un ūdens līmenis pārsvarā pazeminājās, ūdens līmeņa svārstības galvenokārt bija novērojamas vēja ietekmētajos upju posmos.

Kopumā mēneša vidējā upju notece aprīlī saglabājās zem ilggadēji vidēji novērotajām vērtībām. Aprīlī ūdenīgums Salacas baseinā 64%, Gaujas baseinā 41%, Daugavas baseinā 36%, Aiviekstes 29%, Lielupes 18% un Ventas 22% no normas (2.att.). Mazākais ūdenīgums bija rietumu un centrālās daļas upēs, kur palu maksimumi šogad novēroti jau februārī. Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES aprīlī bija 716 m3/s, maksimālā pietece 1078 m3/s novērota 1. aprīlī, bet minimālā pietece 378 m3/s novērota 30. aprīlī.

2. attēls. Vidējie un maksimālie ūdens caurplūdumi 2019. gada aprīlī

Lai gan ilggadīgi vidējie rādītāji liecina, ka aprīļa sākumā Latvijas upes klāj ledus sega, šogad jau martā lielākā daļa upju no ledus bija brīvas. Ūdens līmenis Latvijas upēs pakāpeniski pazeminājās pēc pavasara palu maksimuma. Mēneša maksimālās ūdens līmeņa atzīmes novērotas aprīļa pirmajās dienās, bet minimālās mēneša beigās. Aprīlī netika novēroti intensīvi nokrišņi, tāpēc ievērojamu ūdens līmeņa svārstību upēs nebija (3.att.). Vējuzplūdu ietekmētajos upju posmos mēneša pirmajā pusē bija vērojamas nelielas ūdens līmeņa svārstības.

3. attēls. Diennakts maksimālais ūdens līmenis 2019. gada aprīlī

Šogad upēs bija aprīlim netipiski zems ūdens līmenis. Vairākās upēs tas bija tuvu ilggadīgajām minimālajām aprīļa ūdens līmeņa atzīmēm. Dažās novērojumu stacijās, piemēram, Gauja-Sigulda, šogad reģistrēts pat zemākais aprīlī novērotais ūdens līmenis kopš 1940. gada (4.att.).

4. attēls. NS Gauja-Sigulda aprīļa minimālo ūdens līmeņu intervāls 1940-2018 un raksturīgie gadi (2015, 2018 un 2019)

Daugavas posmā Piedruja – Jēkabpils ūdens līmeņa svārstību intervāls bija 1,12-2,53 m (5.att.). Daugavas baseina upēs novēroti ļoti atšķirīgi ūdens līmeņa svārstību intervāli. Vislielākās ūdens līmeņa izmaiņas bijušas Aiviekstē 1,17-2,37 m, Pededzē 0,99 un Lielajā Juglā 1,08 m.

5. attēls. Daugava pie Liepkalniem 12.04.2019 (foto I. Rudlapa)

Aprīlī novērotais ūdens līmeņa svārstību intervāls Dubnā 0,49-0,69 m, Rēzeknē 0,51 m (6. att.). Ogrē 0,40-0,77 m (7. att.), Mazajā Juglā 0,37 m, bet Ošā tikai 0,15 m.

6. attēls. Rēzeknes upe Rēzeknē 13.04.2019 (foto I. Rudlapa)

7. attēls. Ogres upe Ogrē 26.04.2019

Zilupē ūdens līmeņa svārstību amplitūda aprīlī bija tikai 0,1 m.

Salacas baseina upēs ūdens līmeņa svārstību amplitūda bija 0,53-1,13 m, vislielākā Sedā pie Oleriem un Salacā pie Mazsalacas.

Gaujā ūdens līmeņa mēneša svārstību intervāls bija robežās no 0,80-1,31 m (8.att.), lielākais Gaujā pie Siguldas. Citās Gaujas baseina upēs ūdens līmeņa svārstības aprīlī bijušas 0,25-0,74 m intervālā.

8. attēls. Gauja pie Rāmkalniem 20.04.2019 (foto R. Klints)

Lielupē ūdens līmeņa svārstību intervāls bija 0,42-1,09 m, lielākais upes posmā Staļģene -grīva (9. att.). Zemgales upēs bija atšķirīga ūdens līmeņa svārstību amplitūda: Viesītē un Tērvetē 0,16-0,22 m, Mūsā un Svētē 0,41-0,55 m, bet Bērzē un Misā 1,03-1,21 m.

9. attēls. Lielupe pie Kalnciema 26.04.2019

Ventā ūdens līmeņa svārstību intervāls bija 0,72-0,88 m, tās baseina upēs Abavā, Imula un Ciecerē 0,32-0,67 m (10. att.). Citās Kurzemes upēs ūdens līmeņa svārstību intervāls bija 0,08-0,62 m.

10. attēls. Abava pie Rendas 20.04.2019 (foto I. Rudlapa)

Mēneša sākumā ūdens temperatūra Latvijas upēs bija 3-7 oC, mēneša pirmajā pusē tā ievērojami nemainījās (11. att.). Aprīļa vidū, līdz ar gaisa temperatūras paaugstināšanos, ūdens ūdenstilpēs iesila, līdz mēneša beigās ūdens temperatūra lielākoties bija 10-18oC robežās.

11. attēls. Diennakts vidējā ūdens un gaisa temperatūra 2019. gada aprīlī

Aprīļa otrajā pusē upēs sāka attīstīties veģetācija.