2020. gada augusta Latvijas upju režīma apskats

Augusta vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +17,2°C, kas ir 0,7°C virs mēneša normas. Mēneša maksimālā gaisa temperatūra +30,3°C novērota 16. augustā Dobelē, bet minimālā gaisa temperatūra +3,9°C – 29. augustā Zosēnos.

Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā augustā bija 46,6 mm, kas ir 39% zem mēneša normas (76,7 mm). Visvairāk nokrišņu (81,9 mm) bija Rucavā, bet vismazāk Gulbenē – 30,6 mm.

Vairāk nolija augusta pirmās dekādes vidū un mēneša trešajā dekādē. Mēneša pirmās dekādes otrā puse un otrā dekāde bija diezgan sausas. Augustā Salacas baseinā nokrišņu daudzums bija tuvs ilggadēji vidējām mēneša vērtībām, bet citos Latvijas upju baseinos nokrišņu daudzums bija mazāks nekā ilggadēji vidējās mēneša vērtības. Kopumā nokrišņu daudzums augustā Daugavas baseinā Latvijas teritorijā bija 66%, Aiviekstes baseinā 46%, Gaujas baseinā 62%, Salacas baseinā 99%, Ventas baseinā 46% un Lielupes baseinā 60% no normas (1.att.).

1. attēls. Nokrišņi Latvijas upju baseinos 2020. gada augustā

Kopumā mēneša vidējā upju notece arī augustā saglabājās zem ilggadēji vidēji novērotajām noteces vērtībām. Upju ūdenīgums Salacas baseinā 75%, Gaujas baseinā 64%, Daugavas baseinā 51%, Aiviekstes baseinā 52%, Lielupes baseinā 22% un Ventas baseinā 47% no ilggadēji vidēji novērotajām vērtībām (2.att.). Vidējā ūdens pietece Pļaviņu HES augustā bija 170 m3/s, maksimālā pietece 271 m3/s novērota 1. augustā, bet minimālā pietece 132 m3/s novērota 21. augustā.

2. attēls. Vidējie un maksimālie ūdens caurplūdumi 2020. gada augustā

Ūdens līmeņa svārstību amplitūda Latvijas upēs augustā nebija liela, ūdens līmenis lielākoties pazeminājās vai svārstījās (3.att.).

3. attēls. Diennakts maksimālais ūdens līmenis 2020. gada augustā

Augstākais ūdens līmenis Daugavā bija mēneša sākumā. Daugavā no Piedrujas līdz Jēkabpilij ūdens līmeņa svārstības augustā bija 0,58...0,83 m intervālā. Daugavas lejtecē pie Andrejostas un Ķīšezerā ūdens līmenis svārstījies 0,63...0,67 m robežās. Daugavas baseina upēs ūdens līmeņa svārstības augustā bijušas 0,04...0,56 m robežās (4. att.).

4. attēls. NS Aiviekste Aiviekstes HES 18.08.2020.

Zilupē ūdens līmeņa svārstību amplitūda augustā bija tikai 0,08 m.

Salacas baseina upēs ūdens līmeņa svārstību amplitūda augustā bija 0,10...0,29 m robežās, bet Sedā un Rūjā bija 0,44...0,50 m (5.att.).

5. attēls. NS Seda Oleri 09.08.2020.

Gaujas baseina upēs ūdens līmeņa svārstības augustā nav bijušas lielas. Gaujas baseina upēs ūdens līmeņa svārstību intervāls pārsvarā bija robežās no 0,13...0,36 m, bet Gaujas lejteces posmā pie Carnikavas 0,57 m (6.att.).

6. attēls. Gauja pie Carnikavas 14.08.2020.

Lielupē ūdens līmeņa svārstību intervāls augustā bija 0,47...0,63 m (7. att.), bet citās Lielupes baseina upēs ūdens līmeņa svārstību intervāls augustā bija 0,07...0,50 m

7. attēls. Lielupe pie Jelgavas 21.08.2020.

Ventā ūdens līmeņa svārstību intervāls augustā bija 0,40...0,66 m (8. att.), tās baseina upēs 0,12-0,38 m. Citās Kurzemes upēs ūdens līmeņa svārstību intervāls bija 0,05-0,53 m robežās, vislielākais Bārtā pie Dūkupjiem.

8. attēls. Ventas rumba 15.08.2020. (foto V. Kurpnieks)

Mēneša sākumā ūdens temperatūra Latvijas upēs bija +14...+21oC, lielākajās Latvijas upēs pat +18...+21oC (9. att.). Mēneša pēdējās dienās ūdens temperatūra Latvijas upēs bija +12...+20oC.

9. attēls. Diennakts vidējā ūdens un gaisa temperatūra 2020. gada augustā

10. attēls. Abava pie Zlēkām 20.08.2020. (foto I. Rudlapa)

Ūdens līmenis upēs augustā bija zems, ūdens silts, tāpēc daudzviet ūdensaugi joprojām auga visā upes šķērsgriezumā, bet straujākās upēs tikai gar krastiem vai atsevišķās vietās (10.att.).