Meteoroloģija

Šajā sadaļā ir iespēja apskatīt operatīvo meteoroloģijas informāciju, kā arī LVĢMC speciālistu novērtējumu par ikmēneša laika apstākļu situāciju Latvijā. Jebkuram interesentam ar rīka 'Datu pieejamība' palīdzību ir iespējams uzzināt kādās stacijās kādi faktiskie novērojumu dati par kādiem laika periodiem ir uzkrāti un ar rīka 'Datu meklēšana' palīdzību - lejupielādēt digitalizētos datus. Nedigitalizētiem faktiskiem novērojumu datiem piekļuve tiek nodrošināta, ierodoties klātienē Vides datu arhīvā.

Meteoroloģiskos novērojumus LVĢMC veic  33 novērojumu stacijās (~1 stacija uz 1500km2), kas stacionāri izvietotas visā Latvijas teritorijā. Staciju izvietojums ir optimāls, lai pietiekami detalizēti raksturotu Latvijas laika apstākļus un klimatu. Izvietojuma blīvumu regulē starptautiski normatīvi.

23 novērojumu stacijās uzstādītas automātiskās iekārtas un atbilstoša programmatūra mērījumu un novērojumu apstrādei un nodošanai datu bāzē. Šajās novērojumu stacijās novērojumu programma tiek izstrādāta atbilstoši novērojumu stacijas uzdevumiem un tehniskām iespējām: 7 stacijas darbojas nepārtrauktā darba režīmā ar manuāliem novērojumiem, 3 stacijas – 2 termiņu darba režīmā ar manuāliem novērojumiem un 13 stacijas – nepārtrauktā darba režīmā tikai ar automātiskiem novērojumiem.

10 novērojumu stacijās tiek veikti tikai telpā mainīgāko meteoroloģisko elementu  novērojumi - atmosfēras nokrišņi, sniega sega, atsevišķas atmosfēras parādības.