Meteoroloģija

Šajā sadaļā ir iespēja apskatīt operatīvo meteoroloģijas informāciju, kā arī LVĢMC speciālistu novērtējumu par ikmēneša laika apstākļu situāciju Latvijā. Jebkuram interesentam ar rīka 'Datu pieejamība' palīdzību ir iespējams uzzināt kādās stacijās kādi faktiskie novērojumu dati par kādiem laika periodiem ir uzkrāti un ar rīka 'Datu meklēšana' palīdzību - lejupielādēt digitalizētos datus. Nedigitalizētiem faktiskiem novērojumu datiem piekļuve tiek nodrošināta, ierodoties klātienē Vides datu arhīvā.

LVĢMC veic meteoroloģiskos novērojumus nepārtrauktā darba režīmā 31 automātiskajā novērojumu stacijā (~1 stacija uz 2000km²), kas optimāli izvietotas visā Latvijas teritorijā, lai pietiekami detalizēti raksturotu Latvijas laika apstākļus un klimatu. Novērojumu staciju izvietojuma blīvumu regulē arī Pasaules Meteoroloģijas organizācijas normatīvi. 7 papildu novērojumu stacijās tiek veikti tikai atmosfēras nokrišņu un sniega segas biezuma novērojumi.