Novērojumi

LVĢMC nodrošina kvalitatīvus meteoroloģiskos, hidroloģiskos, virszemes ūdeņu kvalitātes, pazemes ūdeņu kvantitātes un kvalitātes, atmosfēras gaisa kvalitātes un tās ietekmes uz ekosistēmām novērojumus, kā arī sniedz to novērtējumu starptautisko, nacionālo un reģionālo projektu un programmu ietvaros.

Šajā sadaļā ir iespēja apskatīt operatīvo meteoroloģijas, hidroloģijas un gaisa kvalitātes informāciju, kā arī LVĢMC speciālistu novērtējumu par pēdējā mēneša laika apstākļu, hidroloģisko vai gaisa kvalitātes situāciju Latvijā.

Jebkuram interesentam ar rīka 'Datu pieejamība' palīdzību ir iespējams uzzināt kādās stacijās kādi faktiskie novērojumu dati par kādiem laika periodiem ir uzkrāti un ar rīka 'Datu meklēšana' palīdzību - lejupielādēt digitalizētos datus. Nedigitalizētiem faktiskiem novērojumu datiem piekļuve tiek nodrošināta, ierodoties klātienē Vides datu arhīvā. Ņemot vērā serveru tehniskās iespējas, lūdzam, datu lejupielādi īstenot griezumu 4 parametri par 1 gadu vai 1 parametrs par 4 gadiem robežās. LVĢMC strādā pie sistēmas pilnveidošanas, lai novērstu šīs neērtības.

Saistībā ar vides datu arhīvā uzkrāto novērojumu datu rindu, kā arī ar mērījumu organizēšanu un veikšanu, LVĢMC piedāvā visdažādākos pakalpojumus visām tautsaimniecības nozarēm.