Novērojumu arhīvs un Vides monitoringa programma

LVĢMC nodrošina meteoroloģisko, hidroloģisko un vides kvalitātes informācijas apkopošanu un uzkrāšanu Vides datu arhīvā, tās sniegšanu sabiedrībai, valsts un pašvaldību institūcijām. Hidroloģijas un vides kvalitātes novērojumi tiek organizēti saskaņā ar Vides monitoringa programmu.

Tāpat tiek apkopotas un uzkrātas papīra un elektroniskā formā Valsts vides monitoringa ietvaros sagatavotās atskaites un iepriekš īstenotu projektu ietvaros izstrādātas rokasgrāmatas vides monitoringa jomā.