Vides monitoringa programma 2009.-2014. gadam

Vides monitorings ir līdzeklis Vides aizsardzības politikas plānošanai, veikto vides aizsardzības pasākumu efektivitātes novērtēšanai, kā arī ietver sevī vides kvalitātes bīstamu izmaiņu agrās brīdināšanas sistēmu, kas ir pamats operatīvai rīcībai seku  novēršanai vai mīkstināšanai. Vides monitoringa programma nosaka valsts vides aizsardzības iestāžu veiktā un organizētā vides monitoringa tīklu, parametrus, regularitāti un izmantojamās metodes.

Vides monitoringu veic un organizē saskaņā ar vides ministra 2010. gada 19. aprīļa Rīkojumu Nr. 121 par Vides monitoringa programmu, izstrādātu pamatojoties uz Vides monitoringa pamatnostādnēm 2009.-2012.gadam, kuras apstiprinātas ar Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojumu Nr.187 „Par Vides monitoringa programmas pamatnostādnēm 2009.-2012.gadam”.

Vides monitoringa programma. Ievads.

I. Gaisa monitoringa programma

II. Ūdeņu monitoringa programma

III. Zemes monitoringa programma

IV. Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programma

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojuma Nr.187 „Par Vides monitoringa programmas pamatnostādnēm 2009.-2012.gadam” 3.1.apakšpunktu ir sagatavoti pārskati (ziņojumi) par Vides monitoringa izpildes gaitu 2012. gadā un gala pārskats par 2009.-2012. gadā paveikto.