Virszemes ūdens

Šajā sadaļā ir iespēja apskatīt novērojumu tīkla izvietojumu Latvijā. Jebkuram interesentam ar rīka 'Datu pieejamība' palīdzību ir iespējams uzzināt kādās stacijās kādi faktiskie novērojumu dati par kādiem laika periodiem ir uzkrāti un ar rīka 'Datu meklēšana' palīdzību - lejupielādēt digitalizētos datus. Nedigitalizētiem faktiskiem novērojumu datiem piekļuve tiek nodrošināta, ierodoties klātienē Vides datu arhīvā.

Virszemes ūdeņu novērojumu tīkls ir izveidots tādējādi, lai nodrošinātu visaptverošu informāciju par virszemes, tai skaitā piekrastes un pārejas, ūdeņu ekoloģisko un ķīmisko kvalitāti katrā no Latvijas upju baseinu apgabaliem – Daugavas, Lielupes, Gaujas un Ventas.

Novērojumu tīklā iekļautas 471 novērojumu stacijas, no kurām 238 atrodas uz upēm, t.sk. 25 stacijas stipri pārveidotos upju posmos, un 182 - ezeros, t.sk. 9 stacijas stipri pārveidotos ezeros. Novērojumu stacijas izvietojums ir izveidots tā, lai novērojumu datus varētu izmantot vienlaicīgi vairākiem mērķiem:

LVĢMC rīcībā ir kvalificēts personāls un viss nepieciešamais tehniskais aprīkojums virszemes ūdens ķīmisko un bioloģisko paraugu noņemšanai, kā arī sedimentu paraugu noņemšanai. Noņemtie paraugi tiek nogādāti to tālākai analīzei uz LVĢMC laboratoriju.