Budžeta līdzekļu izlietojums

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

 

 

 

 

Nefinanšu mērķi

Mērķis

Fakts pārskata gadā (2018)

Ieviesta darba produktivitātes monitoringa sistēma

Veikts monitorings darba uzraudzības sistēmā

E-komercijas izveide

Turpinās iesāktais darbs pie E-komercijas sistēmas ieviešanas

Atjaunota un modernizēta administratīvā ēka (Maskavas ielā 165, Rīgā) un darba vietu aprīkojums

Uzsākta administratīvās ēkas rekonstrukcija 

Bīstamie atkritumi (t), kas pieņemti apglabāšanai

217,5

 

Finanšu mērķi

Mērķis

Fakts pārskata gadā (2018)

Rezultāts pirms nolietojuma (EBITDA)

243 935

Kopējais likviditātes rādītājs

1,3

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma 

-2 749 492

 

Finanšu rādītāji

Rādītāji

Fakts pārskata gadā (2018)

neto apgrozījums, EUR

6 660 530

peļņa vai zaudējumi, EUR

-1 114 337

peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR

243 935

pašu kapitāls, EUR

18 596 911

pašu kapitāla atdeve (ROE), %

-6,0%

kopējais likviditātes rādītājs

1,3

saistības pret pašu kapitālu, %

0,5

pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR

596 651

investīciju plāna izpilde, EUR

2 750 339

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR

8 170 457

Valsts finansējums Sabiedrībai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildei 

4 659 247

Latvijas vides aizsardzības fonda projektu finansējums

438 368

ERAF projekta "2.2.1.1/17/I/027 Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem, pasākums 2.2.1.1 Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" finansējums

519 267

Kohēzijas fonda projekta Nr.5.4.2.2/17/I/001 "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstībai" finansējums

1 963 611

Atbalsts pētniecības projektu īstenošanai

75 913

ES projektu līdzfinansējums

187 388

Maksa par pakalpojumiem

326 663

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR

6 767 663

Valsts finansējums Sabiedrībai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildei 

3 786 080

Latvijas vides aizsardzības fonda projektu finansējums

496 435

ERAF projekta "2.2.1.1/17/I/027 Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem, pasākums 2.2.1.1 Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" finansējums

321 757

Kohēzijas fonda projekta Nr.5.4.2.2/17/I/001 "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstībai" finansējums

1 963 741

Atbalsts pētniecības projektu īstenošanai

50 210

ES projektu līdzfinansējums

149 440