Budžeta līdzekļu izlietojums

Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem

   
   

Nefinanšu mērķi

Mērķis

Fakts pārskata gadā 2017

Ieviesta darba produktivitātes monitoringa sistēma

Uzsākts darba produktivitātes monitorings DeskTime sistēmā

E-komercijas izveide

Uzsākta E-komercijas sistēmas izstrāde un ieviešana

Bīstamie atkritumi (t), kas pieņemti apglabāšanai

393.2

Atjaunota un modernizēta administratīvā ēka (Maskavas ielā 165, Rīgā) un darba vietu aprīkojums

Uzsākta ēkas rekonstrukcijas projekta saskaņošana

 

Finanšu mērķi

Mērķis

Fakts pārskata gadā 2017

Rezultāts pirms nolietojuma (EBITDA)

276 065

Kopējais likviditātes rādītājs

2.8

Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

-93 496

Jauna eksporta tirgus segmenta apgūšana (Dokumentācijas izvērtēšana biocīdu atļaujas saņemšanai, gadījumos, kad biocīds ir paredzēts ne tikai Latvijas tirgum) – vismaz viens pieteikums, radot vismaz EUR 50 000,- papildus ieņēmumus biocīdu izvērtēšanas jomā

1

 

Finanšu rādītāji

Rādītāji

Fakts pārskata gadā 2017

neto apgrozījums, EUR

7 096 587

peļņa vai zaudējumi, EUR

-1 134 884

peļņa pirms nodokļu maksājumiem un nodokļiem (EBIT), EUR

-1 048 320

peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), EUR

276 065

bilances kopsumma, EUR

23 531 214

pašu kapitāls, EUR

19 711 248

pašu kapitāla atdeve (ROE), %

-5.8%

aktīvu atdeve (ROA), %

-4.8%

kopējais likviditātes rādītājs

2.8

saistības pret pašu kapitālu, %

0.2

pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR

193 272

ieguldījumi investīcijās, EUR

285 659

no valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtais finansējums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi) kopā, EUR

6 292 997

t.sk. Valsts finansējums Sabiedrībai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildei

5 766 826

Pamatkapitāls, EUR

27 151 042

Kopējo saistību kopsumma, EUR

3 802 276

Finanšu saistību kopsumma, EUR

8 217 891

   

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā  (t.sk. dividendes, nodokļi, nodevas, maksājumi par valsts kapitāla daļu izmantošanu), EUR 

1 815 493

Samaksātais uzņēmumu ienākumu nodoklis, EUR

-

Samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, EUR

525 073

Samaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, EUR

950 526

Samaksātais pievienotās vērtības nodoklis, EUR

284 889

Samaksātais nekustamā īpašuma nodoklis, EUR

37 882

Samaksātie citi nodokļi un nodevas, EUR

17 123