Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas LV02 „Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktie projekti –

Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm

Integrētās emisiju aprēķināšanas un prognozēšanas datu bāze Atkritumu izgāztuvju datu savākšana un apkopošana SEG aprēķiniem Pētījums par F-gāzu ziņošanas uzlabojumiem Latvijas siltumnīcefekta gāzu inventarizācijā Emisijas faktoru izstrādāšana atkritumu apsaimniekošanas sektoram Inventarizācijas sagatavošanā iesaistīto ekspertu kapacitātes paaugstināšana seminārs "Nacionālās sistēmas pilnveidošana... vairāk

Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai.

Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) ir uzsācis Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda iepriekš noteiktā projekta „Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” īstenošanu. vairāk