Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm

Integrētās emisiju aprēķināšanas un prognozēšanas datu bāze

Atkritumu izgāztuvju datu savākšana un apkopošana SEG aprēķiniem

Pētījums par F-gāzu ziņošanas uzlabojumiem Latvijas siltumnīcefekta gāzu inventarizācijā

Emisijas faktoru izstrādāšana atkritumu apsaimniekošanas sektoram

Inventarizācijas sagatavošanā iesaistīto ekspertu kapacitātes paaugstināšana seminārs

"Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm"

Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) ir uzsācis Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm”  īstenošanu.

Projekta mērķis ir nostiprināt Latvijas Republikas valsts iestāžu kapacitāti, uzlabojot nacionālo sistēmu augstas kvalitātes informācijas sagatavošanā, analizēšanā un ziņošanā, lai nodrošinātu pastāvīgus uzlabojumus siltumnīcefekta gāzu inventarizācijā, politikā, pasākumos un prognozēs un ievērotu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā konvencijā par klimata pārmaiņām un Kioto protokolā iekļautās attiecīgās prasības.

Projekta īstenotājs ir Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, projekta partneri – Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, Norvēģijas vides aģentūra un Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

Projektā paredzētas aktivitātes, kuru rezultātā tiks pilnveidota siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sistēma Latvijā, paaugstināta inventarizācijas sagatavošanā iesaistīto ekspertu kapacitāte un uzlabota klimata pārmaiņu politikas pasākumu kvalitātes novērtēšana. LVĢMC šī projekta ietvaros piedalīsies aktivitāšu „Integrēta datubāze gan klimata pārmaiņu, gan gaisa piesārņojošo vielu emisiju datu apkopošanai un ziņojumu sagatavošanai”, „Pētījumi inventarizācijas uzlabošanai” un „Klimata pārmaiņu politikas pasākumu, tai skaitā emisiju prognožu, ex-ante (paredzamās) un ex-post (faktiskās) novērtēšanas kvalitātes uzlabošana”  īstenošanā.

 Projektā paredzēts veikt četrus pētījumus, lai uzlabotu siltumnīcefekta gāzu inventarizāciju. Pētījumu rezultātā tiks izveidota digitālā augšņu datu bāze, izstrādāta modelēšanas programmas lauksaimniecības emisiju novērtēšanai un prognozēšanai, veikta augsnes oglekļa krājumu aramzemē un pļavās aprēķināšana, kā arī tiks vērtētas kvalitātes kontrole un kvalitātes nodrošināšanas procedūras.

Inventarizācijas sagatavošanā iesaistīto ekspertu kapacitātes paaugstināšanu nodrošinās līdzdalība vairākos  kapacitātes celšanas pasākumus Latvijā un Norvēģijā.

EEZ finanšu instrumentu tīmekļa vietne: www.eeagrants.org