Aktualitātes

Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) turpina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda iepriekš noteiktā projekta „Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” īstenošanu.

Projekta ietvaros 2015. gada 18. februārī Tonsbergā (Norvēģijā) norisinājās projekta otrā Vadības komitejas sēde, kuras laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā projekta īstenotājs kopā ar projekta partneriem – Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorātu, Valsts SIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru” un Zemkopības ministriju pārrunāja projekta ieviešanas progresu. Vadības komitejas sēdē kur piedalījās LVĢMC valdes loceklis Ansis Grantiņš.

Sēdes darba kārtībā bija jautājumi par aktivitāšu turpmāko īstenošanas gaitu, potenciālo norvēģu partneru iesaisti un devumu projekta aktivitāšu ieviešanā, kā arī tika pārrunāti 2015. gadā plānotie pieredzes apmaiņas semināri un publicitātes pasākumi. 

LVĢMC speciālisti ir uzsākuši darbu pie iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas, kā arī ir uzsākta datu sagatavošana, kas nepieciešami plūdu riska karšu izstrādei un klimata pārmaiņu scenāriju izstrādei.