Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu

Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) ir uzsācis Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda iepriekš noteiktā projekta „Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” īstenošanu.

Projekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumu Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai.

Projekta īstenotājs ir Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, projekta partneri – Latvijas Hidroekoloģijas institūts, Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorāts, Valsts SIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un Latvijas Republikas Zemkopības ministrija.

Projekta gaitā paredzēta virkne aktivitāšu, kuru galvenais uzdevums ir izvērtēt iespējamās klimata pārmaiņas Latvijā un identificēt klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumus dažādos sektoros. LVĢMC īsteno aktivitāti, kas mērķēta uz klimata pārmaiņu un pielāgošanās scenāriju Latvijai izstrādāšanu un pielāgošanās monitoringa sistēmas datu bāzes izveidošanu. Balstoties uz informāciju par nākotnes klimata pārmaiņām, tiks pētītas ietekmes un noteikti nepieciešamie pielāgošanās pasākumi visjutīgākajās nozarēs: enerģētikā, transportā, būvniecībā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, civilajai aizsardzībā, ainavu plānošanā un tūrismā, vidē. Īpaša uzmanība projektā veltīta plūdu risku novērtēšanai un potenciālo plūdu izraisīto zaudējumu un kaitējumu aprēķināšanai. Jūras telpiskās plānošanas pētījumu ietvaros novērtēs klimata pārmaiņu ietekmi uz dažādiem ar jūras un tai piegulošo sauszemes teritoriju izmantošanu saistītiem tautsaimniecības sektoriem. Visu pētījumu galvenais mērķis ir maksimāli mazināt klimata pārmaiņu draudus dažādu sektoru darbībai un attīstībai.

Kopā ar pielāgošanās stratēģijas priekšlikumu projekta darba rezultāti kalpos par pamatu turpmākai politikas plānošanai un pētniecībai.

Visas nozīmīgākās informācijas pieejamību sabiedrībai nodrošinās projekta ietvaros izveidotais nacionālais klimata pārmaiņu un pielāgošanas tiešsaistes portāls.

Saites:

EEZ finanšu instrumentu tīmekļa vietne: www.eeagrants.org