Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti un citi projekti

LVĢMC īsteno ne tikai valsts deleģētos uzdevumus un funkcijas, bet ievieš arī dažādus Eiropas Savienības finansētus projektus. Projekti ir īstenoti pārrobežu sadarbības programmu ietvaros, piemēram, Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā, Baltijas jūras reģiona programmā, Centrālās Baltijas jūras programmā, kā arī ar tiešu Eiropas Savienības finansējumu. Pēdējos gados ieviestie un patlaban ieviešanas procesā esošie projekti:

 

Ar Eiropas Savienības Pārejas programmas līdzfinansējumu ir realizēti divi LVĢMC projekti, kā arī likvidētās Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūras līdzfinansētais projekts:

 • Projekts "Datu paziņošana par acidifikāciju, eitrofikāciju un kopējo piesārņojumu" Nr.2004/006-245-04-02
  Projekta mērķis - apgūt prasmes savākt, analizēt un paziņot datus par acidifikāciju, eitrofikāciju un kopējo piesārņojumu. Projekta ietvaros ir īstenots mērķsabiedrības līgums (twinning), kā arī divi pakalpojumu un viens piegāžu līgums.

 

 • Projekts "Ūdens kvalitāte" Nr.2005/017-495-02-01
  Projekta mērķis - nodrošināt ūdens kvalitātes uzraudzību. Projekta ietvaros ir īstenoti trīs līgumi:
  • Mērķsadarbības līgums (twinning), kura laikā sadarbojās LVĢMA speciālisti un Austrijas Federālās Vides aģentūras eksperti;
  • Pakalpojuma līgums "Ūdens kvalitātes modelēšanas sistēmas izstrāde un tās ieviešana", kura laikā tika izstrādāta modelēšanas sistēma Lielupes upju baseiniem;
  • Pakalpojuma līgums "Datu vākšana ūdens kvalitātes modelēšanai", ar kura palīdzību tika savākti visi nepieciešamie dati modelēšanas sistēmai.

Projekta "Ūdens kvalitāte" līguma ietvaros izstrādātie materiāli

 

 • Projekts "Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras institucionālās spējas celšana" Nr.2006/018-118-03-01
  Projekta mērķis - paaugstināt Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūras administratīvo kapacitāti bīstamo atkritumu apsaimniekošanas jomā, lai nodrošinātu atbilstošu bīstamo atkritumu infrastruktūras objektu apsaimniekošanu.

  Rezultāti:
  • Izstrādātas poligona ekspluatācijas vadlīnijas, kā arī ārkārtas situāciju rīcības plāns;
  • Izstrādātas vadlīnijas un instrukcijas Bīstamo un radiaktīvo atkritumu radīto avārijas situāciju seku likvidēšanas grupai;
  • Paaugstināta darbinieku rīcībspēja atkritumu poligonu apsaimniekošanas, piesārņoto vietu sanācijas un avārijas seku likvidēšanas jomās.

Projekta statuss:
Projekts ir noslēgts, gala ziņojums apstiprināts. Notiek projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana.

 

 • Projekts ""Pan-European coordination action on CO2 Geological Storage" (CGS Europe)

Detalizētāku informāciju par projektā realizējamiem uzdevumiem un pasākumiem skatīt projekta mājas lapā: http://www.cgseurope.net

2013.gada 9.-11. aprīlī Venēcijā (Itālijā) sanāca dažādu jomu Eiropas valstu pētnieki, lai kopā ar ieinteresētām personām ierosinātu, apspriestu un formulētu turpmāko rīcību un zinātnisku redzējumu par CO2 uzglabāšanu zemes dzīlēs. Vairāk par forumu: (paziņojums presei)


2013.gada jūlijā publicēts projekta CGS Europe ietvaros sagatavots ziņojums "CO2 uzglabāšana zemes dzīlēs 28 Eiropas valstīs". Vairāk par šo ziņojumu:  (paziņojums presei)