Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem

Projekta “Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem” (projekta Nr.2.2.1.1/17/I/027) virsmērķis ir veicināt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” sasniegšanu, sagatavojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marts  direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (turpmāk – INSPIRE direktīva) (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/) datus atkalizmantošanai, veidojot plūdu risku prognozēšanas un brīdināšanas sistēmu sabiedrībai un valsts pārvaldes iestāžu sadarbībai, kā arī optimizējot derīgo izrakteņu atradņu reģistra informācijas un derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) krājumu bilances sagatavošanas un atjaunināšanas procesus.

Projektam ir izvirzīti šādi mērķi:

  1. Nodrošināt ģeotelpisko datu atkalizmantošanu atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām attiecībā uz VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk - LVĢMC) pārziņā esošajiem datiem;
  2. Uzlabot derīgo izrakteņu atradņu reģistra informācijas un derīgo izrakteņu krājumu bilances sagatavošanas un atjaunināšanas efektivitāti un nodrošināt ticamu datu pieejamību;
  3. Nodrošināt plūdu riska brīdinājumu izplatīšanu un informatīvu pakalpojumu par teritorijas applūšanas riska iespējamību Daugavas upju baseina teritorijā.

Līdz 2019. gada jūnijam LVĢMC informācijas sistēmas izstrādes ietvaros ir veikta datu izpēte un analīze atbilstoši INSPIRE direktīvas specifikācijām, kā arī sagatavotas publicēšanai Latvijas ģeoportālā un INSPIRE ģeoportālā šādas LVĢMC rīcībā esošas datu kopas:

Nr.

INSPIRE direktīvas I, II un III pielikumā norādīto telpisko datu tēmu nosaukums

Datu kopas nosaukums

1

I pielikuma 8.datu tēma „Hidrogrāfija”

Upju sateces baseini

2

II pielikuma 4.datu tēma  „Ģeoloģija”

Pazemes ūdensobjekti

3

III pielikuma 6.datu tēma „Komunālie un valsts dienesti”

Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas

4

III pielikuma 7.datu tēma „Vides monitoringa iekārtas”

Atmosfēras gaisa kvalitātes monitoringa stacijas

5

III pielikuma  8.datu tēma „Ražošanas un rūpniecības iekārtas”

Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra dati (PRTR), tai skaitā informācija par lielajām sadedzināšanas iekārtām (LCP)

6

III pielikuma 11.datu tēma “Reglamentētās zonas un ziņošanas vienības”

Trokšņu kartes

Plūdu riska zonas (applūšanas teritorijas valsts nozīmes plūdu riska teritorijās)

Upju baseinu apgabali

 

8

III pielikuma 13. datu tēma „Atmosfēras apstākļi” un 14.datu tēma “Meteoroloģiski ģeogrāfiskie raksturlielumi”

Nokrišņi, temperatūra, relatīvais mitrums, vēja ātrums un virziens

9

III pielikuma 21.datu tēma „Derīgo izrakteņu resursi”

Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes

LVĢMC informācijas sistēmas ietvaros tiek izstrādāta arī zemes dzīļu informācijas apakšsistēma, kas ietver struktūras un funkcionalitāšu izveidi digitālo datu par derīgajiem izrakteņiem (būvmateriālu izejvielām, kūdru, sapropeli un dziedniecības dūņām) uzkrāšanai, atlasei un apstrādei vienotā vidē. Tai skaitā tiek nodrošināta arī teksta un ciparu datu sasaiste ar ģeotelpiskajiem datiem par derīgo izrakteņu atradnēm, derīgo izrakteņu ieguves vietām, kā arī par izsniegto dokumentāciju zemes dzīļu izmantošanai.

Projekta finansējuma apjoms:

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 1 100 000 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums ir  935 000,00 EUR un valsts budžeta finansējums – 165 000,00 EUR.

Projekta ieviešanas beigu datums ir 2020. gada 26. decembris.