LIFE Fit for REACH

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir mazo un vidējo uzņēmumu vidū visās trīs Baltijas valstīs uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību, tai skaitā informēt par likumdošanas prasībām, ko nosaka REACH regula (EK) Nr. 1907/2006, kas  attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu, un CLP regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un sniegt konsultācijas  par ķīmisko vielu klasificēšanu un marķēšanu, drošības datu lapām, ka arī par īpašu bīstamu vielu izmantošanas nosacījumiem un iespējām, lai veicinātu īpaši bīstamu vielu aizvietošanu ar mazāk  bīstamām vielām, tādējādi mazinot negatīvo ietekmi uz vidi.

 

Plānotie pasākumi:

  • Sešos partneruzņēmumos testēt un ieviest virkni pasākumu, kas palīdzēs aizvietot identificētās bīstamās vielas, kā arī paaugstinās resursu efektivitāti;  
  • Īstenot neliela apjoma aizvietošanu vai ieviest efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību mazos un vidējos uzņēmumos;
  • Izstrādāt īpašu tiešsaistes rīku, kas palīdzētu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem īstenot veiksmīgāku un efektīvāku bīstamo vielu pārvaldību;
  • Informēt par REACH regulas ieviešanu, uzņēmumu iespējām mazināt negatīvo ietekmi uz vidi, “zaļo” patēriņu un citām tēmām.

Projekta finansētājs:

Projektu “Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanai, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti” [LIFE Fit for REACH, Projekta Nr. LIFE14 ENV/LV/000174] līdzfinansē Eiropas Komisijas finanšu instruments LIFE.

 

Projekta partneri:

 

Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-Latvija

Sadarbības partneri: “Baltijas Vides Forums”-Igaunija, “Baltijas Vides Forums”-Lietuva, Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, SIA “Hendrikson & Ko”, Biedrība “Ekodizaina kompetences centrs”, Igaunijas Veselības inspekcija, Kauņas Tehniskā universitāte, Vides politikas centrs, SIA “TENACHEM”, AS “Henkel Makroflex”, SIA “Epokate”, AS “Mayeri Industries”, AS “Vakarų Metalgama”, “Marijampoles pieno konservai”.

 

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” uzdevumi projekta ietvaros:

  • Piedalīšanās informatīvajos pasākumos, lai informētu par REACH un CLP regulu prasībām, aktualitātēm un jaunāko ķīmisko vielu pārvaldības jomā;
  • Iepirkuma organizēšana, Vadlīniju par CLP kritēriju piemērošanu tulkošanas procesa uzraudzība un validācija.

VSIA LVĢMC un biedrības “Baltijas Vides Forums” veidotie informatīvie pasākumi:

  • seminārs/informācijas diena “REACH regulas prasības un īpaši bīstamo vielu aizvietošana”, kas notika 2016. gada 15. jūnijā, Jelgavā.

Pieejamas prezentācijas:

 

Vairāk informācijas par projektu:

Valters Toropovs, BEF vides eksperts
tel. Nr.: 67357546,
e-pasts: valters.toropovs@bef.lv

http://www.fitreach.eu/lv

 

Izmantotie resursi:

http://www.fitreach.eu

http://www.bef.lv