Projekts "Daugavas upju baseinu apgabala 5. tipa ezeru apsekojums"

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” īsteno Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu “daugavas upju baseina apgabala 5. tipa ezeru apsekojums”. Projekta mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu informāciju jaunās sešgadīgās (2021.-2026.g.) virszemes ūdeņu kvalitātes monitoringa programmas optimizācijai, kā arī Daugavas upju baseinu apgabala raksturojuma savlaicīgai atjaunošanai.

Projekta aktivitātes: Paraugu ievākšana un analīze ezeru ūdensobjektu ekoloģiskā stāvokļa novērtēšanai Latgalē, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23.oktobra direktīvas 2000/60/EK (Ūdens Struktūrdirektīvas (ŪSD)), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, V pielikuma prasībām; iegūto rezultātu izvērtēšana un izmantošana Daugavas upju baseinu apgabala raksturojuma atjaunošanai, saskaņā ar ŪSD 5. panta prasībām, kā arī virszemes ūdeņu kvalitātes monitoringa programmas optimizēšanai.

Lai nodrošinātu aktuālus monitoringa datus ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanai ezeru ūdensobjektos, tika apsekoti 45 seklos dzidrūdens ezeri ar augstu cietību Daugavas upju baseinu apgabalā. Projektā paredzētie uzdevumi nodrošinās virszemes ūdeņu monitoringa programmas 2015.-2020. gadam īstenošanu un datu ievākšanu par ezeriem, kuru apsekojums pēdējo reizi veikts 2006.-2008. gadā. Iegūtie dati tiks izmantoti jaunās monitoringa programmas 2021.-2026. gadam izstrādē, monitoringa optimizācijai (līdzīgu ūdensobjektu grupēšanai), kā arī Daugavas upju baseinu apgabala raksturojuma atjaunošanai, kas savukārt nodrošinās pamatu trešā Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna izstrādei.

Projekta ietvaros tika analizēti paraugi, kas ievākti apsekojot 45 ezeru monitoringa stacijas Daugavas upju baseinu apgabalā. Tika veiktas fizikāli - ķīmisko parametru analīzes 4 reizes gadā (reizi sezonā), kopumā ievācot 180 ūdens paraugus; 20 ezeros vasaras sezonā tika veikti skābekļa un temperatūras mērījumi pa dziļumiem, lai noteiktu ezeru stratifikāciju un termoklīnu. Tika veikta bioloģisko (makrozoobentosa un fitoplanktona) paraugu ievākšana. Divdesmit ezeros tika veikts arī hidromorfoloģiskais apsekojums (noteikts gultnes substrāts un struktūra, krasta/krasta joslas struktūra, stratifikācija). Konkrētās monitoringa stacijas izvēlētas, jo tās nav apsekotas kopš 2006.-2008. gada, un par tiem pieejamā informācija neatbilst Daugavas upju baseinu apgabala raksturojuma atjaunošanas uzdevumam.

Projekta ietvaros tika apsekoti sekojoši ezeri: Ārdavas ezers (Kombuļu pagasts), Baltas ezers, Bešona ezers, Biržas ezers, Bižas ezers (Griškānu pagasts), Cirmas ezers, Černavu ezers, Dārza ezers, Dervānišķu ezers, Dūkanu ezers, Galšūna ezers, Garais ezers (Robežnieku pagasts), Gulbēra ezers, Indra ezers, Kaņepēnu ezers, Karpa ezers, Koškina ezers, Križutu ezers, Lauderu ezers, Lejas ezers, Lielais Āžūkņa ezers, Lielais Kurma ezers, Lielais Līdēra ezers, Lielais Zurzu ezers, Liezēra ezers, Mazais Kurma ezers, Nauļānu ezers, Okras ezers, Ormijas ezers, Ota ezers, Pārtavas ezers, Pildas ezers, Rogaižu ezers, Saviņu ezers, Sedzera ezers, Skirnas ezers, Stirnu ezers, Šķaunes ezers, Talejas ezers, Užuņu ezers, Ūdrejas ezers, Viešūra ezers, Viraudas ezers (Lendžu pagasts), Višķu ezers, Zvirgzdenes ezers.

Projekta kopējais budžets ir 66906,00 EUR. Projektu īsteno no 2018. gada 1. marta līdz 2019. gada 30. aprīlim.

Projekta noslēguma atskaite