Valsts vides monitoringa un citu vides datu apstrādes un uzglabāšanas infrastruktūras pilnveidošana

            Projekta “Valsts vides monitoringa un citu vides datu apstrādes un uzglabāšanas infrastruktūras pilnveidošana” (projekta Nr.5.4.2.2/18/I/001) virsmērķis ir veicināt specifiskā atbalsta mērķa 5.4.2.2 Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana 2. kārta sasniegšanu, nodrošinot sabiedrību ar atkalizmantojamajiem datiem par vides stāvokļa izmaiņām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marts  direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (turpmāk – INSPIRE direktīva) (https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/) prasībām.

           Projekta ietvaros tiks veikta VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" informācijas sistēmas (turpmāk - LVĢMCIS) attīstība, t.sk. LVĢMCIS papildinājumu izstrāde un ieviešana, ģeotelpisko datu apstrādes risinājuma licenču iegāde, kā arī kvalitātes kontroles neatkarīgās testēšanas pasākumi. Darbības ietvaros tiks sagatavoti dati atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām vairākās iterācijās: pamatdatu sagatavošana un publicēšana INSPIRE portālā līdz 2019. gada 31. decembrim, turpmākā datu papildināšana, sakārtošana un publicēšana tiks veikta iteratīvi līdz projekta beigām. Vienlaikus īstenojot datu centra infrastruktūras paplašināšanu, veicot serveru, datu masīvu un citas IT infrastruktūras iegādi un uzstādīšanu.

           Projekta mērķa sasniegšanai tiks turpinātas 2.2.1.1. specifiskajiem atbalsta mērķiem uzsāktās darbības:

  • sagatavojot VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” rīcībā esošos datus atkalizmantošanai atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām;
  • attīstot upju baseinu apsaimniekošanas informācijas apakšsistēmu, centralizējot ūdensobjektu datu uzturēšanu un uzlabojot datu apskatīšanas iespējas;
  • attīstot datu centra infrastruktūru uzkrāto datu uzturēšanai.

Projekta finansējuma apjoms:

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 3 350 000 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums ir  2 847 500,00 EUR un valsts budžeta finansējums – 502 500,00 EUR.

Projekta īstenošana uzsākta 2018. gada 14. decembrī un ieviešanas beigu datums ir 2022. gada 13. decembris. Līdz 2019. gada beigām jānodrošina skatīšanās un lejupielādes pakalpojumus vides datu kopām atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām.

Projekta īstenošanas gaita:

  • Projekta īstenošanas pirmajā pusgadā ir noslēgts līguma par LVĢMCIS attīstību, kā ietvaros ir izstrādāta sistēmas arhitektūra, kas ietver projekta “Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem” (Nr. 2.2.1.1/17/I/027) uzsākto LVĢMCIS izstrādi un papildinājumus, tai skaitā attīstot upju baseinu apsaimniekošanas informācijas apakšsistēmu un piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra atjauninājumu;
  • Ir realizēta datu centra infrastruktūras uzlabojumi, tai skaitā iegādājoties serverus un disku masīvus;
  • Sagatavotā informācija atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām ir pieejama un apskatāma Valsts vienoto ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) un INSPIRE ģeoportālā.  Plānotā publicējamā LVĢMC rīcībā esošā informācija ir:

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un notekūdeņu izplūdes vietas

Dzelzs-mangāna konkrēciju prognozēto resursu laukumi

Ūdens ņemšanas vietas

Derīgo izrakteņu atradnes

Atkritumu poligoni

Derīgo izrakteņu krājumu bilance

Ūdens saimnieciskie iecirkņi

Pazemes ūdens horizonti

Nitrātu īpaši jutīgā teritorija

Ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie urbumi (iekļauj arī datu kopas - pazemes ūdeņu atradnes un pazemes ūdeņu krājumu bilance)

Videi nodarītais kaitējums vai tiešie kaitējuma draudi

Pamatiežu (zemkvartāra virsmas) karte, lūzuma līnijas

Novērojumu stacijas - Meteoroloģisko novērojumu stacijas, Hidroloģisko novērojumu stacijas, Pazemes ūdens novērojumu stacijas, Virszemes ūdens novērojumu stacijas

Kvartāra virsmas karte

Novērojumu iekārtas un tīkli

Karsta procesu izplatības areāli

Monitoringa programmas

Ģeofizika (seismisko profilu līnijas)

Meteoroloģiskā radara informācija Latvijas teritorijai

Ūdens objekti

Ūdenstilpnes

Ūdensteces

  • Turpinot darbu pie projekta īstenošanas testēšanā ir nodots jaunais piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistrs (PRTR) ir izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu. PRTR uzkrāj datus un informāciju par cilvēka darbības rezultātā izraisītām piesārņojošām emisijām vidē (gaisā, ūdenī, zemē) no lielām ražošanas iekārtām Latvijā;
  • Uzsākts darbs pie upju baseinu apsaimniekošanas informācijas apakšsistēmas izstrādes, kur tiks attēloti dati  virszemes un pazemes ūdensobjektu griezumā gan tabulas formātā, gan kartē, kur paredzēta iespēja pietuvināties līdz attiecīgā ūdensobjekta mērogam, kā arī visas valsts griezumā;
  • Izveidota sasaiste starp projektā “Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem” izstrādāto zemes dzīļu informācijas apakšsistēmu un no jauna izstrādājamo upju baseinu apsaimniekošanas informācijas apakšsistēmu. Uzsākts darbs pie hidroģeoloģijas objektu integrēšanas LVĢMCIS apakšsistēmās.