Valsts vides monitoringa un citu vides datu apstrādes un uzglabāšanas infrastruktūras pilnveidošana

            Projekta “Valsts vides monitoringa un citu vides datu apstrādes un uzglabāšanas infrastruktūras pilnveidošana” (projekta Nr.5.4.2.2/18/I/001) virsmērķis ir veicināt specifiskā atbalsta mērķa 5.4.2.2 Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana 2. kārta sasniegšanu, nodrošinot sabiedrību ar atkalizmantojamajiem datiem par vides stāvokļa izmaiņām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 14. marts direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (turpmāk – INSPIRE direktīva) (http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/) prasībām.

Projekta ietvaros tiks veikta VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" informācijas sistēmas (turpmāk - LVĢMCIS) attīstība, t.sk. LVĢMCIS papildinājumu izstrāde un ieviešana, ģeotelpisko datu apstrādes risinājuma licenču iegāde, kā arī kvalitātes kontrolesneatkarīgās testēšanas pasākumi. Darbības ietvaros tiks sagatavoti dati atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām vairākās iterācijās: pamatdatu sagatavošana un publicēšana INSPIRE portālā līdz 2019. gada 31. decembrim, turpmākā datu papildināšana, sakārtošana un publicēšana tiks veikta iteratīvi līdz projekta beigām. Vienlaikus īstenojot datu centra infrastruktūras paplašināšanu, veicot serveru, datu masīvu un citas IT infrastruktūras iegādi un uzstādīšanu;

Projekta mērķa sasniegšanai tiks turpinātas 2.2.1.1. specifiskajiem atbalsta mērķiem uzsāktās darbības,

  • sagatavojot VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” rīcībā esošos datus atkalizmantošanai atbilstoši INSPIRE direktīvas prasībām,
  • attīstot upju baseinu apsaimniekošanas informācijas apakšsistēmu, centralizējot ūdensobjektu datu uzturēšanu un uzlabojot datu apskatīšanas iespējas;
  • attīstot datu centra infrastruktūru uzkrāto datu uzturēšanai.

Projekta finansējuma apjoms:

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 3 350 000 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums ir 2 847 500,00 EUR un valsts budžeta finansējums – 502 500,00 EUR.

Projekta īstenošana uzsākta 2018. gada 14. decembrī un ieviešanas beigu datums ir 2022. gada 13. decembris.