ECOFLOW

Ekoloģiskā caurplūduma noteikšana Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos (ECOFLOW)

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” ir vadošais partneris projekta ECOFLOW īstenošanā.

Projekta mērķis ir novērtēt mazo HES darbības ietekmi uz upju ekosistēmām Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos.

Ūdens plūsmas regulācija mazo hidroelektrostaciju (HES) darbības dēļ ir viena no nozīmīgākajām slodzēm Latvijas-Lietuvas pārrobežu upju baseinos, kur ir ierīkotas apmēram 100 mazās HES, precīzāk – 88 atrodas Latvijā un 16 – Lietuvā. Rezultātā palielinās krastu izskalošanās un ūdens trūkums mazūdens periodā, kas samazina ūdens organismiem pieejamo biotopu skaitu, bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu produktivitāti.

Līdz šim nedz Latvijā, nedz Lietuvā nav veikti plaši pētījumi par ūdens noteces izmaiņu ietekmi uz upju biotopiem un bioloģisko daudzveidību.

ECOFLOW projekts nodrošinās zinātnisku novērtējumu mazo HES darbības ietekmei uz ūdens ekosistēmām. Projekta rezultātā tiks izstrādāta metodoloģija ekoloģiskā caurplūduma (E-flow) noteikšanai, priekšlikumi grozījumiem nacionālajā likumdošanā, kas iekļautu ūdens resursu izmantošanas atļauju izsniegšanu un stratēģisko plānošanu, kā arī pret noteces svārstībām jūtīgo zivju sugu sarakstu Ventas un Lielupes upju baseinu apgabalos.

Projekts ir nozīmīgs Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbībā. Tas nodrošinās harmonizētu pieeju ūdens resursu pārvaldībai un izmantošanas atļauju izsniegšanai Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionā.

Projekta mērķa īstenošanai, 2017. gada jūlijā triju nedēļu garumā norisināsies apmācības lauka mērījumiem un modelēšanai. Apmācības notiks Latvijā, Saldū, Cieceres upē.

Mazo HES regulēto upju apsekošana un to biotopu modelēšana tiks veikta 2017. un 2018. gada vasaras un rudens periodos Ventas un Lielupes upju baseinos.

Projekta vadošais partneris:

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Linda Fībiga

e-pasts: linda.fibiga@lvgmc.lv; tālr: + 371 67770027

Projekta partneri:

Lietuvas Enerģētikas institūts

Jūratė Kriaučiūnienė

e-pasts: jurate.kriauciuniene@lei.lt; tālr: +370 37401962

 

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR

Ruta Medne

e-pasts: ruta.medne@bior.lv; tālr: +371 67610088

 

ECOFLOW projektu finansē Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam

Kopējais projekta finansējums ir 391 245.20 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 85 % apmērā (332 558.42 EUR)

Projekta ilgums ir 24 mēneši (01.04.2017. – 31.03.2019.)

Informācija par Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam www.latlit.eu

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa www.europa.eu

Informācija par projektu ECOFLOW sociālajos tīklos:

  

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latvijas, Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta informāciju skatīt šeit:

Projekta komunikācijas plāns

67610088