Ezeri nākotnei

 

 

Ar 2012. gada 2. aprīli oficiāli uzsākta Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadiem līdzfinansētā projekta Nr. LLIV-326 „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ieviešana (saīsinājumā - Ezeri nākotnei). Projekta īstenošanas periods ir 22 mēneši (līdz 2014.gada 1.februārim).

Projekta mērķis ir veicināt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu ezeru sateces baseinu teritorijās Kurzemes un Lietuvas pārrobežu teritorijā.

Projektā ir iesaistījušies kopā 12 partneri - Kurzemes plānošanas reģiona administrācija (Vadošais parneris), Liepājas pilsētas dome, Saldus, Durbes, Kuldīgas, Talsu, Mērsraga novadu pašvaldības, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC), kā arī partneri no Lietuvas – Žemaitijas Nacionālais parks, Tituvenu un Biržu Reģionālie parki, kā arī Klaipēdas Universitāte.

LVĢMC projekta ietvaros veiks Durbes ezera ūdens kvalitātes monitoringu, datu analīzi un ezera ekoloģiskās kvalitātes novērtējumu.

Visa projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL 711 623,05 (EUR 1 012 554,14), Latvijas-Lietuvas programmas līdzfinansējums ir – LVL 604 879,59 (EUR 860 671,02), t.i. 85% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, savukārt, projekta vadošais partneris un partneri sniedz 15% līdzfinansējumu.

Pirmais studiju vizītes seminārs Žemaitijas Nacionālajā parkā

2012. gada 7. - 8. novembrī notika projekta pirmais studiju vizītes seminārs Žemaitijas Nacionālajā parkā, ko organizēja Žemaitijas Nacionālā parka direktorāts.

Projekta Lietuvas partneri sniedza informāciju par Žemaitijas Nacionālo parku, tā dabas aizsardzības aktivitātēm un ainavu aizsardzību (Žemaitijas Nacionālā parka direktorāts), Plateliai ezera ūdens stāvokli (Lietuvas Vides aizsardzības aģentūra), toksiskajām aļģēm, zilaļģu toksīniem, gultnes dzīvotņu kartēšanas rezultātiem Plateliai ezerā, izmantojot zemūdens attālināto video tehniku (Klaipēdas Universitāte), teritorijas plānošanas dokumentu gatavošanu Plateliai ezera apgabalam (Dabas mantojuma fonds), par vietējo institūciju sadarbību Plateliai ezera teritorijā. Pasākuma prezentācijas pieejamas šeit.

Studiju vizītes seminārs „Noslēpumainie Kirkilai karsta ezeri” Biržu Reģionālajā parkā

2013.gada 24.–25.jūlijā notika projekta studiju vizītes seminārs Biržu Reģionālajā parkā. Lake Watch seminārā L.Urtāne un A.Urtāns iepazīstināja projekta partneru pārstāvus ar divām sabiedriskā monitoringa apakšprogrammām: 1) ainavu izmaiņas un 2) apauguma noteikšana. Notika iepazīstināšana ar Biržu reģionālo parku, kas izveidots, jo tā ir aktīva karsta teritorija, tai skaitā apmeklējot karsta kritenes un karsta ezerus un ekspozīciju par to veidošanos. Organizācijas „Senasis ežerėlis” pārstāvis Aušrys Balevičius sniedza prezentācijas par ezeru tīrīšanas iespējām un pieredzi Lietuvā, kuras pieejamas šeit.

Studiju vizītes seminārs Papē, Durbē, Liepājā

2013.gada 19.20.septembrī notika projekta studiju vizītes seminārs Papē, Durbē, Liepājā. Tajā tika sniegta informācija par pieredzi Papes ezera apsaimniekošanā (“Papes dabas parka fonds”), kā arī par projekta partneru –Žemaitijas Nacionālā parka, Mērsraga pašvaldības, Saldus pašvaldības, Tytuvenai Reģionālā parka - pieredzi ezeru apsaimniekošanā. Biedrības „Ūdensaina” pārstāve L.Urtāne iepazīstināja ar dažādiem ezeru pārvaldības modeļiem, kā arī A.Laizāns iepazīstināja ar projekta „COFREEN - Niedru biomasas kā vietējā bioenerģijas un celtniecības materiāla izmantošanas konceptu ieviešana dabas parka "Pape" teritorijā” pieredzi. Notika arī Papes, Durbes, Liepājas ezeru un grants karjera „Beberliņi” apmeklējums. Pasākuma prezentācijas pieejamas šeit.

Ezeru Gala konferences, kas notika 2014.gada 20.-21.martā Žemaitijas Nacionālajā parkā, prezentācijas pieejamas šeit.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadiem līdzfinansētā projekta Nr. LLIV-326 „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” (saīsinājumā - Ezeri nākotnei) ietvaros izstrādātais Durbes ezera ekoloģiskā stāvokļa novērtējums pieejams šeit.

Sabiedriskā ezeru izpētes programma

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ietvaros pasūtījis un biedrība „Ūdensaina” izstrādājusi Sabiedrisko ezeru izpētes programmu (SEIP).
Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedrisko ezeru izpētes programmu veido 4 apakšprogrammas:

  • Ezera un tā apkārtnes ainava.
  • Ezera krastu aizaugums.
  • Ezeru bioloģiskās daudzveidības izpēte – Ūdensaugi un aizaugums ar tiem.
  • Ezeru bioloģiskās daudzveidības izpēte – Ūdensdzīvnieki.

Katrai apakšprogrammai izstrādāta metodika ar detalizētu aprakstu par veicamajām darbībām, izpētot konkrētos ezeru rādītājus, kā arī darba lapas, lai ikvienam interesentam būtu iespējams to izdrukāt un strādāt pie ezera uz vietas. Pirmās un otrās apakš-programmas realizācijas gaitā tiek savākta informācija par ezeru aizaugumu ar ūdensaugiem un tā krastu stāvokli šobrīd. Ezera pašreizējo stāvokli raksturojošā informācija tiek salīdzināta ar vēsturisko informāciju. Lai to izdarītu muzejos un ģimenes albumos tiek meklētas senas fotogrāfijas, kurās redzams kāds ezers un tā apkārtne ir izskatījusies agrāk, no tā paša skatu punkta ezers tiek fotografēts un iegūtie attēli salīdzināti ar vēsturiskajiem. Liels palīgs šajā darbā ir interneta portālā „Zudusī Latvija” atrodamā informācija. Izvēlētā ezera apsekojuma laikā iegūto informāciju Sabiedriskās ezeru izpētes programmas dalībnieki var ievadīt interneta vietnē, saņemot par tiem ekspertu slēdzienus, lai būtu iespējams saprast, par kādām tendencēm ezerā liecina tieši konkrētie novērojumi un iegūtie dati. Tādā veidā par atradumiem ir iespējams arī pastāstīt citiem vai arī iepazīties ar citu Programmas dalībnieku veikumu. Savukārt konkrētās pašvaldības darbinieki un teritorijas attīstītāji šo informāciju var izmantot izstrādājot dažāda līmeņa plānošanas dokumentus.

Sabiedrības iesaistīšanās šajā programmā ir brīvprātīga, balstīta uz rūpēm par savu apkārtējo vidi un vēlmi to saglabāt un aizsargāt. Kurzemes plānošanas reģions kopā ar tā pieaicinātajiem ekspertiem nodrošinājis metodisko materiālu izstrādi, dalībnieku praktisko apmācību četros semināros, mājas lapas izstrādi un ar to saistīto datu bāzu uzturēšanu.

Ar biedrības "Ūdensaina" izstrādātajām Vadlīnijām sabiedriskā ezeru monitoringa veikšanai var iepazīties šeit.