GroundEco

 

No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apgabalā  (GroundEco)

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”  uzsāk projektu GroundEco, kurš tiek īstenots Interreg V−A Igaunijas−Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. − 2020.gadam ietvaros.

"GroundEco" ietvaros Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs piedalās pilotteritoriju izpētes vizītēs Latvijā un Igaunijā

Iepazīstinājām Latvijas zinātniekus un studentus ar GroundEco projektu ikgadējās LU zinātniskās konferences ietvaros.

Aktualitāte

Gaujas - Koivas upju baseinu administratīvi sadala robeža starp Latviju un Igauniju, tomēr tam raksturīgs vienots ūdeņu, tajā skaitā pazemes ūdeņu, aprites cikls. Kopīga pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apsaimniekošana nepieciešama ne tikai ģeogrāfisko un hidroloģisko apstākļu, bet arī abām valstīm saistoša ES ūdens politikas ietvara (Ūdens struktūrdirektīva 2000/60/EK) dēļ.

No pazemes ūdeņiem atkarīgas virszemes ekosistēmas ir tādas ekosistēmas, kuru kvalitāti vai pastāvēšanu nosaka pazemes ūdeņu pieplūde (piemēram, avoksnāji vai zemie purvi). Jebkuras pazemes ūdeņu līmeņu vai sastāva straujas pārmaiņas var būtiski ietekmēt ar tām saistīto ekosistēmu pastāvēšanu. Tomēr šādu ekosistēmu identificēšana ir sarežģīts process un to izpētei nepieciešama starpdisciplināra un mūsdienīga pieeja.

No pazemes ūdeņiem atkarīgām virszemes ekosistēmām raksturīga liela bioloģiskā daudzveidība un daļa no šīm teritorijām jau iekļauta vienotajā Eiropas nozīmes ekoloģiskajā tīklā Natura 2000. Tomēr cilvēku saimnieciskā darbība (piemēram, meliorācija, derīgo izrakteņu ieguve vai minerālmēslu lietošana) būtiski apdraud šo ekosistēmu kvalitāti un pastāvēšanu. To veicina arī zemā sabiedrības izpratne par ekosistēmu un pazemes ūdeņu aizsardzības pasākumu nozīmi.

 

Projekta mērķis

GroundEco projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdeņu resursu un saistīto ekosistēmu apsaimniekošanu pārrobežu GaujasKoivas upju baseinā. Mērķis tiks sasniegts (1) izstrādājot vienotu metodiku no pazemes ūdeņiem atkarīgu virszemes ekosistēmu identificēšanai un novērtēšanai, (2) to ieviešot un pārbaudot izmēģinājuma teritorijās Igaunijā un Latvijā cieši sadarbojoties projekta partneriem un (3) paaugstinot sabiedrības informētību par pazemes ūdeņu un saistīto ekosistēmu aizsardzības nozīmi.

 

Galvenie projekta uzdevumi:

 1. projektam nepieciešamo datu identifikācija un to apmaiņa starp projekta partneriem (no partneru uzturētajām datubāzēm vai iepriekšējiem pētniecības projektiem);
 2. vienotas metodikas izstrāde un tās aprobācija Gaujas - Koivas upju baseinā;
 3. pētījumi un konceptuālo modeļu izstrāde izmēģinājuma teritorijās (pētījuma objekts – avoksnāji un avotu komplekss);
 4. rekomendāciju izstrāde pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apsaimniekošanas uzlabošanai un projekta rezultātu izplatīšana.

 

Projekta rezultāti tiks izmantoti 3.perioda Upju baseinu apgabalu pasaimniekošanas plānu sagatavošanai (2022. - 2027.gadam). Projekta rekomendācijas tiks izmantotas valsts pazemes ūdeņu monitoringa programmu Igaunijā un Latvijā plānošanai. Pētījumu rezultāti tiks izplatīti zinātnisko publikāciju veidā, kā arī projekta partneru interneta mājaslapās un sociālajos tīklos.

 

Projekta partneri:

 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Hidroģeoloģijas nodaļa (vadošais partneris) (LV)
 • Igaunijas Republikas Vides ministrija (Keskkonnaministeerium) (EE)
 • Igaunijas Ģeoloģijas dienests (Eesti Geoloogiateenistus) (EE)
 • Tallinas Universitāte, Ekoloģijas institūts (Tallinna Ülikool) (EE)
 • Dabas aizsardzības pārvalde, Dabas aizsardzības departaments (LV)
 • Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (LV)
 • Vidzemes plānošanas reģions (LV)

 

Kopējais projekta finansējums ir 411 764,72 EUR, tai skaitā Interreg V - A Igaunijas - Latvijas programmas 2014. - 2020. gadam finansējums 350 000,00 EUR un partneru finansējums 61 764,72 EUR. Projekta Nr. Est-Lat62

Projekta ilgums ir 26 mēneši (10.05.2018. – 09.07.2020.)

 

Projekta koordinatore un kontaktpersona: Inga Retiķe (inga.retike@lvgmc.lv)

 

GroundEco projektu finansē Interreg V - A Igaunijas - Latvijas programma 2014. - 2020. gadam. Sīkāka informācija par programmu pieejama www.estlat.eu

"Šīs raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu."

Informāciju par projektu, aktivitātēm un rezultātiem angļu valodā skatīt šeit: