GURINIMAS

Piedāvās rīku, lai uzņēmēji varētu aprēķināt minerālmēslu postošo ietekmi uz Baltijas jūru

Ievērojams dāņu zinātnieks lasīs lekciju par slāpekļa radīto kaitējumu ūdenstilpēs

Aicinām piedalīties noslēguma konferencē par slāpekļa pārvaldības sistēmu Rīgas jūras līcī

Integrēta slāpekļa pārvaldības sistēma Rīgas līcim (GURINIMAS)

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piedalās projektā GURINIMAS kā viens no partneriem. Projekts tiek īstenots Interreg V-A Igaunijas – Latvijas programmas 2014.–2020. gadam ietvaros.

Ūdens kvalitāti Rīgas jūras līcī ietekmē gan Igaunijas, gan Latvijas ekonomiskās aktivitātes. Laba kvalitāte Rīgas jūras līcī un piekrastes ūdeņos vēl nav sasniegta, pārlieku lielā barības vielu daudzuma dēļ. Slāpekli izmanto kā mēslojumu pārtikas ražošanā un rūpniecībā, un tam ir daudz priekšrocību, tomēr tas ir arī nevēlamais blakusprodukts, kas tiek emitēts gaisā un ar noteci nonāk ūdeņos.

Baltijas jūras reģionā pārlieku lielas slāpekļa koncentrācijas, kas rodas no dažādiem avotiem, ir viens no galvenajiem eitrofikācijas izraisītājiem. Slāpeklis ietekmē ne tikai ūdens sistēmas, bet arī sauszemi (mežus un augsnes) un atmosfēru.

Pasākumi slāpekļa slodzes samazināšanai parasti tiek realizēti lauksaimniecības, industrijas un enerģijas sektoros, kā arī urbānajās teritorijās, kas ir galvenie slāpekļa avoti Baltijas jūras sateces baseinā. Šobrīd ir apzināta integrētas pieejas nepieciešamība, kuras ietvaros tiek novērtēta būtiska slāpekļa ietekme uz eitrofikāciju, kāda rodas arī no mežsaimniecības, akvakultūrām, kažokādu audzēšanas, transportam u.c.

Projekta mērķis ir izveidot integrētu slāpekļa pārvaldības sistēmu Igaunijas un Latvijas valsts iestādēm, lai samazinātu barības vielu apjomu Rīgas jūras līcī.

Integrētā slāpekļa pārvaldības sistēma ietver slāpekļa cikla inventarizāciju un riska zonu noteikšanu Rīgas jūras līča sateces baseinā. Tas nozīmē modeļa izstrādi un ieviešanu, kas balstās uz Ietekmes-Plūsmas-Avota pieeju, lai piedāvātu izmaksu efektīvākos pasākumus un palielinātu slāpekļa izmantošanas efektivitāti un samazinātu slāpekļa zaudējumus. Integrētā slāpekļa pārvaldības sistēma, kas tiks izstrādāta projekta ietvaros, nodrošinās harmonizētu sistēmu iesaistītajām valstīm - Igaunijai un Latvijai, kuru izmantos upju baseinu apsaimniekošanas plānošanā, jūras stratēģijām, kā arī esošo starpvalstu sadarbības pasākumu ietvaros.

Galvenie projekta uzdevumi:

  1. OECD metodoloģiju analīze, metodoloģijas un Baltijas jūras reģionam piemērota analīzes modeļa izstrāde slāpekļa plūsmai;
  2. Datu ievākšana no atbildīgajām Igaunijas un Latvijas institūcijām, datu analīze un modelēšana, balstoties uz izstrādāto metodoloģiju. Rezultātu novērtēšana un interpretācija;
  3. Integrētas slāpekļa pārvaldības sistēmas (GURINIMAS) izstrāde, informējot mērķgrupas un ieinteresētās personas par projekta rezultātiem.

Rezultāti:

Pārskats par reaktīvā slāpekļa plūsmām Latvijā un Igaunijā

GURINIMAS: Integrētā slāpekļa pārvaldības sistēma Rīgas līcim un virtuālais rīks lejupielādei

Projekta partneri:

  • Igaunijas Republikas Vides ministrija (Keskkonnaministeerium)
  • Tallinas Tehniskā Universitāte (Tallinna Tehnikaülikool)
  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
  • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
  • Latvijas Hidroekoloģijas institūts
  • Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

 

GURINIMAS projektu finansē Interreg V-A Igaunijas – Latvijas programma 2014. - 2020. gadam.

Kopējais projekta finansējums ir 427 290 EUR, tai skaitā Intereg V-A Igaunijas - Latvijas programmas 2014.-2020. gadam finansējums 363 196,50 EUR un partneru finansējums 64 093,50 EUR.

Projekta ilgums ir 30 mēneši (01.04.2017. – 30.09.2019.)

 

Projekta Koordinatore: Aiga Krauze (aiga.krauze@lvgmc.lv); tālr: +371 67770027

 

Plašāka informācija par projektu http://www.envir.ee/en/news-goals-activities/protection-marine-environment/gurinimas

Informācija par Interreg V-A Igaunijas – Latvijas programmu 2014.–2020. gadam www.estlat.eu

“This article reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.”

Projekta informāciju skatīt šeit: