Projekts Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/037 "Inovācija kūdras izpētē un jaunu to saturošu produktu izveidē"

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas tautsaimniecības attīstībai nozīmīga dabas resursa – kūdras izpētes un analīzes kapacitāti, lai attīstītu inovatīvus Latvijas dabas resursu izmantošanas risinājumus, veicot pētījumus par Latvijas kūdras resursiem, to izmantošanas iespējām un aizsardzību, kā arī sagatavotu jaunus akadēmiski izglītotus speciālistus dabaszinātņu jomā. Projekts, piedāvājot fundamentāli nozīmīgu, praktiski izmantojamu pētījumu problēmu un sekmēs zinātnieku iesaistīšanos tautsaimnieciski būtisku problēmu risināšanā. Projekts paredz augstas kvalitātes zinātnisko pētījumu un patentu, kā arī doktora disertāciju un maģistra darbu izstrādi. Projekts veicinās LU kā zinātnes augstskolu attīstību, veicinot starpdisciplinārus pētījumus Latvijas prioritārajos zinātnes virzienos – vides zinātnē, ģeoloģijā, ķīmijā. Projekta mērķis ir izveidot Latvijas tautsaimniecībā, zinātnē un attīstībā plaši pielietojamu informācijas masīvu par Latvijas kūdras resursiem.

Lai sasniegtu projekta mērķi,  2010. gada 30. Novembrī tika  noslēgta Vienošanās Nr. 2010/0264/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/starp Latvijas Universitāti un Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta „Inovācija kūdras izpētē un jaunu to saturošu produktu izveidē”.  Latvijas Universitāte un  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 2010. gada 15. februārī parakstīja   Sadarbības līgumu par projekta Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/ APIA/VIAA /037 "Inovācija kūdras izpētē un jaunu to saturošu produktu izveidē" izpildi.

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, kā sadarbības partnera, galvenie uzdevumi ir sekojoši:

  • Projekta vadība un uzraudzība;
  • Kūdras un to izstrādājumu un modifikācijas produktu izstrādāšana un to izmantošanas iespēju izpēte;
  • Analogās ģeotelpiskās informācijas pārveidošana digitālā formā;
  • Ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide par Latvijas kūdras resursiem;

Projekta mērķa sasniegšanu nodrošinās Valsts ģeoloģijas fonda informācijas par Latvijas kūdras resursiem:

  1. Pārveidošana digitālā formā.
  2. Datu sasaiste ar ģeotelpisko pamatinformāciju.
  3. Informācijas sistematizēšana atbilstoši GIS pamatprincipiem.
  4. Informācijas izmantošanas nodrošināšana.

Projekta īstenošanas rezultātā iegūtais datu masīvs ļaus ātri un objektīvi izvērtēt konkrētu teritoriju piemērotību inovatīvu produktu ieviešanai tautsaimniecībā kā arī nodrošinās racionālu kūdras resursu izmantošanas plānošanu.