Laboratorijas aprīkojums virszemes un pazemes ūdens kvalitātes monitoringa mērījumiem un prioritāro bīstamo vielu analīzēm otrā kārta

 

Projekta ietvaros tika iegādātas gāzu hromatogrāfijas sistēmas, kas komplektā ar masselektīvo un liesmas jonizācijas detektoru, automātisko termodesorbcijas iekārtu, autosampleriem, ūdeņraža ģeneratoru un masspektru bibliotēku ir paredzēta paraugu sagatavošanai, ekstrahēšanai un piesārņojošo vielu (BTEX,PHB,PAO,PBDE u.c.) hromatogrāfijas analīzēm un šo prioritāri bīstamo vielu monitoringu vidē (tai skaitā arī biotā un gaisā).

Hromatogrāfijas aparatūra esošā konfigurācijā ir universāla un ļauj būtiski paaugstināt laboratorijas veiktspēju gan gaistošo, gan vidēji gaistošo bīstamo vielu monitoringā vides paraugos. Izmantojot termodesorbcijas iekārtu, tiek veikts benzola monitorings gaisā. Aparatūra tiek izmantota arī vidēji gaistošo bīstamo vielu noteikšanai vides paraugu ekstraktos (PAO, bromētie difenilēteri (BDE) un dietilheksilftalāts (DEHP) sedimentos). Pateicoties masspektu bibliotēkai, var iegūt papildus informāciju par vides paraugiem, kura ir nepieciešama iegūto rezultātu izvērtēšanai.

Projekts realizēts ar ES KF līdzfinansējumu.