Live Venta

 

               

Projekts Nr.LLIII-164 "Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā" (saīsinājumā - Live Venta) ir pabeigts. Projekta īstenošanas periods: 2011.gada 1.janvāris - 2012.gada 30.jūnijs.

Projekta mērķis bija sekmēt Ventas upes baseina teritorijas vides resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, tādējādi veicinot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas Nr. 2000/60/EK ieviešanu pārrobežu kontekstā. LVĢMC kā viens no 8 projekta partneriem īstenoja vairākas aktivitātes - veica iedzīvotāju aptauju par ūdens apsaimniekošanas un dabas vērtību apsaimniekošanas jautājumiem, organizēja apmācību seminārus   pašvaldību speciālistiem, kā arī veica Ventas upes kvalitātes novērtējumu situācijai pirms un pēc upes tīrīšanas darbiem Kuldīgā.

Zemāk pieejami materiāli, kas ir tapuši projekta īstenošanas laikā, piem., vispārīga informācija par projektu sabiedrībai un pirmās sanāksmes apraksts, apmācību semināru materiāli un rezultāti, iedzīvotāju aptaujas rezultāti, novērtējums Ventas upes tīrīšanas darbiem Kuldīgā, kā arī citu projekta partneru ieviestās aktivitātes rezultāts - izstrādātais starptautiskais Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plāns (angļu valodā).

Starptautiskais Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns

Novērtējums Ventas upes tīrīšanas darbiem Kuldīgā

Noslēguma konference

APMĀCĪBU SEMINĀRI “Ventas upju baseina ilgtspējīga apsaimniekošana Latvijā un Lietuvā: plānošana un prakse”

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti

Informācija par pirmo partneru sanāksmi

Informācija sabiedrībai par projektu Live Venta

 

Sīkāka informācija par projektu un citu partneru īstenotajām aktivitātēm pieejama projekta Live Venta Vadošā partnera - Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas - mājas lapā.

 

 

sekmēt Ventas upes baseina teritorijas vides resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, tādējādi veicinot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas Nr. 2000/60/EK ieviešanu pārrobežu kontekstā.