PRIORITĀRO VIELU INVENTARIZĀCIJA DAUGAVAS UN GAUJAS UPJU BASEINU APGABALOS

Projekts

“Prioritāro vielu inventarizācija Daugavas un Gaujas upju baseinu apgabalos”

Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu ir uzsācis projekta Nr. 1-08/62/2017 “Prioritāro vielu inventarizācija Daugavas un Gaujas upju baseinu apgabalos” realizāciju. Projekta mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgas un detalizētas informācijas ievākšanu par vides ķīmisko kvalitāti prioritāro un bīstamo vielu inventarizācijai, kas, atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, ir atkārtoti jāveic 2019.gadā.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas saskaņā ar valsts monitoringa plānu, kura ietvaros 2017.-2018.gadā ir paredzēts ievākt datus par prioritārajām vielām ūdens (54 novērojumu stacijās), sedimentu (78 novērojumu stacijās) un biotas paraugos (63 novērojumu stacijās), kopā vismaz 9000 individuālie rezultāti.

Projekta “Prioritāro vielu inventarizācija Daugavas un Gaujas upju baseinu apgabalos” ietvaros 2017. gadā tiks analizēti ūdens, sedimentu un biotas paraugi, no 50 monitoringa stacijām Daugavas un Gaujas (izņemot Salacu) upju baseinu apgabalos, kā arī Bārtas un Sakas upju sateces baseinos. Tiks veiktas prioritāro un bīstamo vielu analīzes ūdenī (31 novērojumu stacijā), sedimentos (41 novērojumu stacijā) un prioritāro vielu analīzes biotā (26 novērojumu stacijās). Ūdens paraugu analīzes dažādās stacijās tiks veiktas ar atšķirīgu biežumu - no reizi mēnesī (februāris-decembris) līdz reizi sezonā (pavasarī, vasarā un rudenī), kas izvērtēts, ņemot vērā gan tiesību aktu prasības, gan arī praktisko pieredzi, kas gūta realizējot līdzīgu projektu Lietuvā. Sedimentu un biotas paraugus novērojumu gaitā analizēs vienu reizi.

Papildu ieguvums projekta īstenošanas rezultātā būs dati, kas nepieciešami upju baseinu specifisko piesārņotājvielu (RBSPriver basin specific pollutants)) saraksta pārskatīšanai un aktualizēšanai, kas jāveic atbilstoši Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EC (ŪSD) prasībām. Tagadējais saraksts ietver tikai varu (Cu) un cinku (Zn), taču šo vielu izvēles pamatojums nav balstīta uz pētījumu rezultātiem. Lai Latvijas upju baseinu apgabaliem būtu iespējams precizēt RBSP vielu sarakstu, papildus prioritāro vielu mērījumiem inventarizācijas stacijās ir paredzēti atsevišķu bīstamo vielu mērījumi ūdenī un sedimentos (izvēloties atbilstošāko matricu pēc šo vielu īpašībām). Projektā iegūtie rezultāti būs svarīgi un izmantojami arī HELCOM Baltijas jūras rīcības plāna izpildei un Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam noteikto mērķu sasniegšanai attiecībā uz bīstamām ķīmiskām vielām, kā arī bīstamu ķīmisku vielu slodžu novērtēšanai no iekšzemes ūdensobjektiem.

Projektā iegūtie monitoringa rezultāti tiks izmantoti 2019. gadā veicamajai prioritāro un bīstamo vielu inventarizācijai (Prioritāro vielu inventarizācijas rezultātu apraksta sagatavošanai), dažādu vides kvalitātes ziņojumu sagatavošanā (Virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātes pārskats, ŪSD 5. panta ziņojums), kā arī būs pieejami LVĢMC mājas lapā kā valsts monitoringa dati.

Projekta atskaite 2017.gads

Projekta atskaite 2018.gads

PROJEKTU FINANSĒ LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDS.