Valsts monitoringa nodrošināšana Latvijas ezeros

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” īsteno Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu “Valsts monitoringa nodrošināšana Latvijas ezeros”. Projekta mērķis ir nodrošināt virszemes ūdeņu monitoringa programmas 2015. – 2021. gadam īstenošanu un datu ievākšanu situācijas kontrolei un operatīvās vadības pasākumiem Latvijas ezeros:

1)    tajos ezeros, kuriem ir ļoti sarežģīta piekļuve un ierobežotas paraugu ievākšanas iespējas, nodrošināt to apsekošanu, detalizētu informācijas ievākšanu par to ekoloģisko stāvokli sezonālā griezumā;

2)    ņemot vērā, ka esošajā virszemes ūdeņu kvantitātes monitoringa tīklā ir Latvijas lielāko ezeru hidroloģisko staciju trūkums, veikt stacijas “Burtnieki” atjaunošanu Burtnieku ezerā, pārnesot to jaunā vietā, lai nodrošinātu datus par virszemes ūdeņu kvantitāti un pieejamību.

LVĢMC projekta ietvaros jāveic trīspadsmit ezeru (Pīteļa, Aizdumbles, Pieslaista, Kurtavas, Deguma, Orlovas, Ploskenas, Sokas, Lielā Kūriņa, Ramatas Lielezera, Numernes, Lielā Virānes, Tauna) apsekošana, rezultātu apkopošana un ezeru stāvokļa novērtējums. Līdz šim LVĢMC speciālisti veikuši priekšizpētes darbus, ievākuši pirmās kārtas paraugus. Maijā plānots ievākt virszemes ūdens paraugus otro reizi. Hidroloģiskās stacijas „Burtnieki” darbības atjaunošanas ietvaros ir izstrādāts ierīkošanas projekts un tiklīdz Burtnieku ezerā tiks sasniegts zemākais ūdens līmenis, tā tiks uzsākti stacijas ierīkošanas darbi.

Jānis Šīre, LVĢMC Iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītājs: “Minēto ezeru apsekojums līdz šim nav bijis iespējams sarežģītās piekļūšanas dēļ, savukārt informācija par to stāvokli ir svarīga Ūdeņu struktūrdirektīvā noteikto mērķu – labas ūdeņu kvalitātes sasniegšanai līdz vēlākais 2027.gadam – izpildei. Datu ievākšana visās sezonās ļaus detalizēti novērtēt ūdeņu kvalitāti un nepieciešamības gadījumā piemērot nepieciešamos pasākumus to uzlabošanai. Stacijas "Burtnieki" atjaunošana ir svarīgs priekšnosacījums pilnvērtīga hidroloģiskā monitoringa tīkla izveidei, kas sniedz informāciju par ūdens līmeņa svārstībām, ko iespējams izmantot ūdens kvantitātes novērtēšanai, kā arī applūstošo teritoriju kartēšanai."

Projektā plānotās aktivitātes atbilst Vides Politikas Pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam iekļautajām Vides monitoringa pamatnostādnēm, kuras, atbilstoši Vides aizsardzības likuma prasībām, nosaka monitoringa struktūru, prioritātes un finansējumu, lai nodrošinātu Latvijas un ES tiesību aktu prasību izpildi. Kopējo tiesisko ietvaru ūdeņu aizsardzībai nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra direktīva 2000/60/EK (Ūdens Struktūrdirektīva (ŪSD), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, kurā noteiktas prasības arī attiecībā uz ūdeņu kvalitātes saglabāšanu vai uzlabošanu un resursu pietiekamības nodrošināšanu. Iepriekš minētās direktīvas izpildei paredzēto pasākumu un prasību efektivitātes novērtēšanā svarīgi ir ūdeņu monitoringu rezultāti, lai tas nodrošinātu saskaņotu un visaptverošu ekoloģiskās un ķīmiskās kvalitātes rādītāju noteikšanu katrā ūdensobjektā.

Projekta kopējais budžets ir 39 885,79 EUR. Projektu īsteno no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 30. novembrim

Projekta "Valsts monitoringa nodrošināšana Latvijas ezeros" atskaite

 

Par LVĢMC

LVĢMC apkopo un apstrādā vides informāciju, veic vides monitoringu un informē sabiedrību par vides stāvokli, nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.

 

Sanita Pelēķe

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Maskavas iela 165, Rīga, LV - 1019

Mob. tālr.: + 371 27337797

Tālr.: + 371 67032699

E - pasts: sanita.peleke@lvgmc.lv