Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība

Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrību un iestādes ar savlaicīgu, kvalitatīvu un vispusīgu informāciju par vides stāvokļa izmaiņām, attīstot valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas darbību, kā arī īstenojot sistemātiskus, regulārus un mērķtiecīgus vides stāvokļa novērojumus un mērījumus. Kopējā Kohēzijas fonda apgūstamā summa 6 955 282,35 eiro. Līdz šim apgūti attiecināmie izdevumi 164 135,64 eiro apmērā, bet kopējie pieprasījumi attiecināmajām izmaksām ir 817 833,28 eiro apmērā. Finansējuma saņēmējs ir VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs".

Minētā projekta ietvaros ir veikti iepirkumi, kuru ietvaros tiks veikta: specializētas datortehnikas iegāde un gaisa kvalitātes datu attēlošana, meteoroloģiskā tīkla un radiozondēšanas aprīkojuma piegāde, kas nepieciešama meteoroloģiskā tīkla izbūvei. Tiks veikta arī globālās telekomunikāciju sistēmas piegāde, uzstādīšana un uzturēšana. Lai nodrošinātu meteoroloģiskā tīkla tehniskā servisa darbus, projekta ietvaros piegādās īpašu laboratoriju, savukārt virszemes ūdeņu monitoringa mērījumu nodrošināšanai piegādās atbilstošu ūdenstransportu. Notiks hidroloģiskā stāvokļa novērojumu posteņu izbūve, kā arī elektrisko hidrometrisko posteņu izbūve. Projekts paredz finansēt arī būvuzraudzības pakalpojumus elektrisko hidrometrisko un meteoroloģisko tīklu izbūvei.

08.08.2019.

Informējam, ka 07.06.2019 maksājuma pieprasījumam Nr. 4 ir nomainīts statuss uz „CFLA apstiprināts”.

Līdz šim projekta ietvaros attaisnotajos izdevumos iekļautas izpildes šādiem līgumiem:

Virszemes ūdeņu monitoringa mērījumu nodrošinošo ūdenstransportu piegāde;

Meteoroloģiskā tīkla tehniskā servisa darbu nodrošināšanai mobilās laboratorijas piegāde;

Globālās telekomunikāciju sistēmas piegāde, uzstādīšana un uzturēšana;

Gaisa kvalitātes datu attēlošana;

Specializētās datortehnikas iegāde;

Meteoroloģiskā tīkla un radiozondēšanas aprīkojuma piegāde;

Atmosfēras gaisa kvalitātes tīkla staciju elektropieslēgumu projektēšana;

03.10.2018

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – aģentūra) ir pārbaudījusi līguma Nr.5.4.2.2/17/I/001 “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” ietvaros 03.10.2018. iesniegto maksājuma pieprasījumu (turpmāk – MP) Nr.3 1 095 742.23 EUR apmērā par pārskata periodu no 30.06.2018. līdz 02.10.2018. un 31.10.2018., 21.11.2018., 06.12.2018. un 07.01.2019. papildus iesniegtos dokumentus.

Aģentūra apstiprina minētā MP attiecināmos izdevumus 1 095 742.23 EUR apmērā (no tiem tiešie izdevumi ir 1 092 990.46 EUR un netiešie izdevumi ir 2 751.77 EUR), t.sk. Eiropas Savienības finansējums 931 380.90 EUR un valsts budžeta finansējums 164 361.33 EUR apmērā.

Aģentūra kopumā ir veikusi maksājumus VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 2 206 539.89 EUR apmērā