Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība

Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrību un iestādes ar savlaicīgu, kvalitatīvu un vispusīgu informāciju par vides stāvokļa izmaiņām, attīstot valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas darbību, kā arī īstenojot sistemātiskus, regulārus un mērķtiecīgus vides stāvokļa novērojumus un mērījumus. Kopējā Kohēzijas fonda apgūstamā summa 6 955 282,35 eiro. Līdz šim apgūti attiecināmie izdevumi 164 135,64 eiro apmērā, bet kopējie pieprasījumi attiecināmajām izmaksām ir 817 833,28 eiro apmērā. Finansējuma saņēmējs ir VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs".

Minētā projekta ietvaros ir veikti iepirkumi, kuru ietvaros tiks veikta: specializētas datortehnikas iegāde un gaisa kvalitātes datu attēlošana, meteoroloģiskā tīkla un radiozondēšanas aprīkojuma piegāde, kas nepieciešama meteoroloģiskā tīkla izbūvei. Tiks veikta arī globālās telekomunikāciju sistēmas piegāde, uzstādīšana un uzturēšana. Lai nodrošinātu meteoroloģiskā tīkla tehniskā servisa darbus, projekta ietvaros piegādās īpašu laboratoriju, savukārt virszemes ūdeņu monitoringa mērījumu nodrošināšanai piegādās atbilstošu ūdenstransportu. Notiks hidroloģiskā stāvokļa novērojumu posteņu izbūve, kā arī elektrisko hidrometrisko posteņu izbūve. Projekts paredz finansēt arī būvuzraudzības pakalpojumus elektrisko hidrometrisko un meteoroloģisko tīklu izbūvei.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – aģentūra) ir pārbaudījusi līguma Nr.5.4.2.2/17/I/001 “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” ietvaros 03.10.2018. iesniegto maksājuma pieprasījumu (turpmāk – MP) Nr.3 1 095 742.23 EUR apmērā par pārskata periodu no 30.06.2018. līdz 02.10.2018. un 31.10.2018., 21.11.2018., 06.12.2018. un 07.01.2019. papildus iesniegtos dokumentus.

Aģentūra apstiprina minētā MP attiecināmos izdevumus 1 095 742.23 EUR apmērā (no tiem tiešie izdevumi ir 1 092 990.46 EUR un netiešie izdevumi ir 2 751.77 EUR), t.sk. Eiropas Savienības finansējums 931 380.90 EUR un valsts budžeta finansējums 164 361.33 EUR apmērā.

Aģentūra kopumā ir veikusi maksājumus VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 2 206 539.89 EUR apmērā (skatīt tabulā Veikto maksājumu un dzēsto avansa summu kopsavilkums).

Veikto maksājumu un dzēsto avansa summu kopsavilkums

 

Eiropas Savienības finansējums

Valsts budžeta finansējums

KOPĀ

Kopējā atbalsta summa, EUR

5 911 990.00

1 043 292.35

6 955 282.35

Samaksātais avanss Nr.1, EUR

151 926,54

26 810,57

178 737,11

Samaksātais avanss Nr.2, EUR

654 495,09

115 499,13

769 994,22

Samaksātais avanss Nr.3, EUR

614 975.12

108 525.02

723 500.14

Samaksātais avanss Nr.4, EUR

188 939.99

33 342.35

222 282.34

Samaksātais avanss Nr.5, EUR

27 358.10 

4 827.90    

32 186.00

Samaksātais avanss Nr.6, EUR

8 233.00

1 452.88

9 685.88

Samaksātais avanss Nr.7, EUR

23 141.25

4 083.75

27 225.00

Samaksātais avanss Nr.8, EUR

206 489.82

36 439.38

242 929.20

Ar MP Nr.1 dzēstā avansa summa, EUR

139 515.29

24 620.35

164 135.64

Ar MP Nr.2 dzēstā avansa summa, EUR

555 607.90

98 048.45

653 656.35

Ar MP Nr.3 dzēstā avansa summa, EUR

931 380.90

164 361.33

1 095 742.23

Atlikusi nedzēstā avansa summa, EUR

249 054.82

43 950.85

293 005.67

       

MP Nr.1 atmaksa, EUR

0.00

0.00

0.00

MP Nr.2 atmaksa, EUR

0.00

0.00

0.00

MP Nr.3 atmaksa, EUR

0.00

0.00

0.00

Pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma kopsumma

(100% SAM MK noteikumos noteikts apjoms), EUR

5 911 990.00

1 043 292.35

6 955 282.35

Kopējā avansa maksājuma pieprasījumu Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, MP Nr.1, Nr.2 un Nr.3 samaksātā summa, EUR

1 875 558.91

330 980.98

2 206 539.89