Projekts Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/025 "Vienotas vides informācijas sistēmas izveide - 2.etaps"

Projekts Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/025 "Vienotas vides informācijas sistēmas izveide - 2.etaps"

Projekta mērķis ir, pilnveidojot un integrējot esošas vides informācijas sistēmas, izveidot Vienotu vides informācijas sistēmu, kas veicinātu vides pārvaldības nozares darbības un pārraudzības funkciju efektivitātes paaugstināšanos, kā arī kvalitatīvas nozares informācijas operatīvu pieejamību sabiedrībai tai ērtā un pieņemamā veidā.

Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta īstenošanas laikā paredzēts attīstīt esošās nozares informācijas sistēmas pārejā uz vienotu platformu un integrēt tās vienotā vidē. Papildus tam paredzēts nodrošināt tiešsaistes integrācijas iespējas ar nepieciešamajām valsts informācijas sistēmām (t.sk. reģistriem), kā arī uzlabot nozares informācijas nodošanas iespējas sabiedrībai e-pakalpojumu veidā.

Esošās vides datu bāzes ir vēsturiski izveidotas uz dažādām platformām, daudzas no tām nav savā starpā pilnvērtīgi integrētas, tās ir veidojuši dažādi izstrādātāji. Projekta ietvaros tiks veiktas šādas galvenās darbības:

 • priekšizpētes veikšana nozares informācijas sistēmās, tehniskā projekta sagatavošana un specifikāciju izstrāde;
 • strukturētas nozares mājas lapas (portāla) izveide;
 • attīstīta prognozētās vides informācijas piegādes sistēma;
 • izveidota vienota koplietošanas klasifikatoru sistēma;
 • Videi nodarītā kaitējuma un preventīvo un sanācijas pasākumu reģistra izveide;
 • Zemes dzīļu izmantošanas licenču reģistra izveide;
 • Upju baseinu apsaimniekošanas plānu pārvaldības sistēmas izveide;
 • izveidota vienota lietotāju sistēma (gan nozares iestāžu darbiniekiem pieejamā daļa, gan nozares mājas lapa (portāls), kas pieejama ikvienam iedzīvotājam);
 • iepriekš minētie pasākumi paaugstinās elektronizācijas līmenis uzņēmumiem informācijas sniegšanai, kas tiks panākts, integrējot vairākas nozares informācijas sistēmas kopējā sistēmā;
 • nodrošināta pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras iegāde;
 • lai nodrošinātu projekta rezultātu popularizēšanu sabiedrībā, tiks nodrošināta projekta un tā īstenošanas ietvaros sasniegto rezultātu publicitāte.

Īstenojot projektu, tiks izveidoti 6 e-pakalpojumi (grupas):

 • „Datu ievadīšana ikgadējam Valsts statistikas pārskatam Nr.3-Atkritumi"
 • ,,Datu ievadīšana Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu datu bāzē"
 • ,,Upju baseinu apsaimniekošanas IS"
 • Datu reģistrs ,,Videi nodarītais kaitējums un preventīvie un sanācijas pasākumi"
 • ,,Pazemes ūdeņu monitoringa sistēma degvielas uzpildes stacijām"
 • ,,Zemes dzīļu izmantošanas licenču uzskaites sistēma".

Šādā veidā, panākot iekšējo resursu ietaupījumu, gan palielinot efektivitāti, gan arī, radot labvēlīgu vidi un priekšnoteikumus pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai, tiks samazināts arī administratīvais slogs uz iedzīvotājiem, uzņēmējiem valsts un pašvaldību institūcijām, kam ir nepieciešams saņemt atbilstošos pakalpojumus.