Starptautiskā sadarbība

LVĢMC pārstāv valsti starptautiskajās organizācijās, kuru darbība saistīta ar meteoroloģiju, hidroloģiju, ģeoloģiju, vides kvalitātes novērtējumu un ķīmisko vielu pārraudzību, bīstamo un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā Pasaules Meteoroloģijas organizācijā, veic Eiropas Vides aģentūras koordinācijas centra un ķīmisko vielu pārvaldības nacionālās kompetentās iestādes uzdevumus Latvijā, atbilstoši darbības jomai pārstāv valsti Eiropas Komisijas veidotajās darba grupās.

Pasaules Meteoroloģijas organizācija

Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija

Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centrs

Eiropas Nacionālo Meteoroloģisko dienestu ekonomisko interešu grupa

Eiropas Vides aģentūra
Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra
GFZ Helmholtz – Zentrum Potsdam