Projekta preses relīze

LVĢMC veiks ekoloģiskā caurplūduma noteikšanu Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos

2017. gada 11. aprīlī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) uzsāka projekta ECOFLOW (Ekoloģiskā caurplūduma noteikšana Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos/ Ecological flow estimation in Latvian – Lithuanian trans-boundary river basins) īstenošanu.

Projekta mērķis ir novērtēt mazo HES darbības ietekmi uz upju ekosistēmām Latvijas – Lietuvas pārrobežu upju baseinos.

ECOFLOW projekts nodrošinās zinātnisku novērtējumu mazo HES darbības ietekmei uz ūdens ekosistēmām. Projekta rezultātā tiks izstrādāta metodoloģija ekoloģiskā caurplūduma (E-flow) noteikšanai, priekšlikumi grozījumiem nacionālajā likumdošanā, kas iekļautu ūdens resursu izmantošanas atļauju izsniegšanu un stratēģisko plānošanu, kā arī pret noteces svārstībām jūtīgo zivju sugu sarakstu Ventas un Lielupes upju baseinu apgabalos.

Jānis Šīre, LVĢMC Iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītājs: “Šis projekts ir īpaši nozīmīgs Latvijas ūdeņu izpētei, jo pētījumi par upju minimālo ekoloģisko caurplūdumu Latvijā līdz šim nav veikti. Projekta rezultāti ļaus definēt prasības ūdens resursu izmantošanai, piemēram, HES vajadzībām, nepasliktinot kopējo ūdeņu kvalitāti un nodrošinot to pieejamību gan dabiskajai videi, gan cilvēka vajadzībām.”

25. aprīlī notika projekta ECOFLOW uzsākšanas sanāksme, kurā projekta partneri detalizēja darba uzdevumus, sasniedzamos mērķus un noteiktos termiņus.

Projekta vadošais partneris: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Projekta partneri: Lietuvas Enerģētikas Institūts, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Projekta ilgums ir 2 gadi (01.04.2017. – 31.03.2019.).

Kopējais projekta finansējums ir 391 245.20 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 85% (332 558.42 EUR) apmērā.

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latvijas, Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.