Projekts Nr.LLIV-339 "Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai" (Rain – Water – Man)

Ar 2012. gada 5. septembri oficiāli uzsākta Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadiem līdzfinansētā projekta Nr. LLIV-339 " Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai " ieviešana (saīsinājumā: Rain – Water - Man). Projekta īstenošanas periods ir 18 mēneši (līdz 2014. gada 1. februārim).

Projekta uzdevums ir uzlabot vides stāvokli, mazinot ūdens piesārņojumu Lielupes baseinā, mazināt plūdu draudus apdzīvotās vietās, uzlabojot lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu gan Latvijas, gan Lietuvas pašvaldību teritorijās. Lietus kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un zināšanu uzlabošana par inovatīviem un efektīviem tehniskiem risinājumiem atvieglos pašvaldību iespēju sasniegt ES Direktīvā 91/271/EEK Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu noteiktās prasības novērst noplūdes un samazināt piesārņojumu saņēmējūdeņos, ko var izraisīt lietus notekūdeņi.

Projektā ir iesaistījušies kopā 7 partneri – Dobeles novada pašvaldība, Bauskas novada pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība, Pasvalys District Municipality Administration, Akmenes Distric Municipality, Pakrojis Distric Municipality Administration, VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

LVĢMC projekta ietvaros veiks pētījumu „Nokrišņu un sniega kušanas ūdeņu raksturojums un to pārmaiņu tendences ilggadīgā laika periodā“ Lielupes baseina apgabalā (Latvijas teritorijā):

1. Atmosfēras nokrišņu  daudzums un to  ilggadīgās vēsturiskās izmaiņas projekta reģionā – gada un sezonālā griezumā;

2. Nokrišņu ekstremālo lielumu  (maksimālo diennakts un 12 stundu) raksturojums un ilggadīgās izmaiņas reģionā;

3. Nokrišņu intensitātes analīze reģionā;

4. Ūdens satura sniega segā analīze reģionā;

Visa projekta kopējās attiecināmās izmaksas – EUR 1 855 583,47, Latvijas-Lietuvas programmas līdzfinansējums ir – EUR 1 577 245,95 t.i. 85% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, savukārt, projekta vadošais partneris un partneri sniedz 15% līdzfinansējumu.

Projekta koordinators:
Aiva Eindorfa
Talr.: 67770049
e-pasts: aiva.eindorfa@lvgmc.lv

Rezultāti.