PROJEKTS PAR HARMONIZĒTU ŪDEŅU KVALITĀTES UN PIESĀRŅOJUMA RISKA PĀRVALDĪBU TUVOJAS NOSLĒGUMAM

 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) projekta „Harmonizēta ūdeņu kvalitātes un piesārņojuma riska pārvaldība” (HOTRISK) mērķis ir sniegt ieguldījumu laba ūdeņu stāvokļa sasniegšanai Baltijas jūrā, nodrošinot uz jūru plūstošo virszemes ūdeņu labu ķīmisko kvalitāti.

Projekta ietvaros ir veikti fizikāli ķīmiskās un ķīmiskās kvalitātes mērījumi Ventas upju baseinu apgabala teritorijā – Latvijā, galvenokārt, Kurzemes dienviddaļā, savukārt Lietuvā pierobežas teritorijās. Tikusi veikta rūpīga izpēte, noskaidrojot tā saucamos „karstos punktus” jeb notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, no kurām ūdeņos nonāk tādas piesārņojošas vielas kā kadmijs, niķelis un citas vielas, jo attīrītajos notekūdeņos mēdz palikt piesārņojošas vielas paaugstinātās koncentrācijās, kas ietekmē dabisko ūdeņu kvalitāti un pievilcību. Tādējādi Latvijā tika izpētīta ūdeņu un notekūdeņu kvalitāte 10 vietās, bet Lietuvā – 4 vietās. Tālāk iegūtie rezultāti tika izmantoti, lai aprēķinātu sajaukšanās zonas dažādām piesārņojošām vielām šo konkrēto notekūdeņu izplūžu vietās, kas arī ir viens no galvenajiem rezultātiem projektā.

Sajaukšanās zonu modelēšana ir jauna joma abās kaimiņvalstīs, kas veicina kvalitatīvu ūdens novērtējuma veikšanu abās valstīs, ievērojot Ūdens struktūrdirektīvas prasības. Tāpat iegūtie projekta rezultāti dod lielu ieguldījumu Latvijas un Lietuvas upju baseinu apsaimniekošanas plānu kopējā izstrādē un harmonizētā pārvaldībā, jo iegūtie rezultāti var tikt izmantoti praktiskiem ieteikumiem kompetentām Latvijas un Lietuvas vides aizsardzības iestādēm, kā harmonizēt upju ūdensobjektu stāvokļa pārvaldību, pielietojot atbilstošu upju tipoloģiju un kvalitātes novērtēšanas parametrus, kā arī iegūtos rezultātus un metodiskos materiālus izmantot upju baseinu apsaimniekošanas plānu izstrādē.

Projekta HOTRISK vadošais partneris no Latvijas ir Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, savukārt partneris no Lietuvas ir Lietuvas Enerģētikas institūts. Projekta kopējais budžets ir 235 287 EUR, ko līdzfinansē Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. – 2013.gadam. Projektu īsteno no 2013.gada 1.novembra līdz šī gada beigām (2014.gada 31.decembris).

 

Papildu informācija:

Rolands Ostrovskis,

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra

sabiedrisko attiecību konsultants

Tālrunis: 67289073, 28601605

E-pasts: rolands@tels.lv

 

Valsts SIA „LVĢMC” pārrauga vairākas svarīgas nozares, nodrošinot meteoroloģisko novērojumu veikšanu un analīzi, prognožu veidošanu, kā arī vada vides kvalitatīvos un kvantitatīvos novērojumus un analīzi, vides statistikas datu ievākšanu un analīzi, bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, vides un radiācijas laboratoriju uzturēšanu un ģeoloģijas nozares vadību. LVĢMC sadarbības partneri ir Nacionālie Bruņotie spēki, lielākie valsts uzņēmumi (piemēram, „Latvijas valsts ceļi”, „Latvijas valsts meži”, „Latvijas Gaisa satiksme”, „Latvenergo” u.c.), enerģētikas, ceļu būves, mežsaimniecības, transporta un citu nozaru uzņēmumi, ko būtiski ietekmē vides, ģeoloģijas vai meteoroloģiskie apstākļi. Vairāk: www.lvgmc.lv